Yhtiötiedotteet

Kutsu Betolar Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

10.3.2023

Betolar Oyj

Yhtiötiedote 10.3.2023 klo 08:30

Kutsu Betolar Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Betolar Oyj:n (”Betolar” tai ”yhtiö”) varsinainen yhtiökokous järjestetään perjantaina 31.3.2023 kello 10.00 Dipolissa Espoossa osoitteessa Otakaari 24. Osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen myös etäyhteyden välityksellä kokoustila Lintuselkä Kannonkosken Piispalassa osoitteessa Kurssitie 40. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikoilla aloitetaan kello 9.30.

Kannonkoskella osallistuvilla osakkeenomistajilla on kokouksen aikana vastaavat äänioikeudet sekä kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista kuin Espoossa osallistuvilla osakkeenomistajilla.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen järjestäytyminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

 • Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat viimeistään 10.3.2023 saatavilla yhtiön internetsivuilla betolar.com/yhtiokokous-2023.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus esittää, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022 ja että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto (tappio) tilille.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2022

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen palkitsemisen muuttamista. Nimitystoimikunnan ehdotus on seuraava:

 • Puheenjohtajalle maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa (3 300 euroa vuonna 2022) ja mahdolliselle varapuheenjohtajalle 2 700 euroa kuukaudessa;
 • Hallituksen jäsenille 1 900 euroa kuukaudessa (1 800 euroa vuonna 2022)

Lisäksi hallituksen perustamien valiokuntien jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot:

 • Valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta (600 euroa vuonna 2022); ja
 • Valiokunnan muille jäsenille kullekin 300 euroa kokoukselta (300 euroa vuonna 2022).

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisina.

11.   Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

12.   Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Tero Ojanperä, Kalle Härkki, Juha Leppänen, Inka Mero, Soile Kankaanpää ja Ilkka Salonen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Ilkka Salonen. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittelee hallitukselle, että se valitsee keskuudestaan Tero Ojanperän hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Juha Leppästä, joka on riippuvainen yhtiöstä ja on yhtiön merkittävä osakkeenomistaja.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Betolarilla on hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus.

13.   Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

14.   Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajana jatkaisi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Janne Rajalahti.

15.   Päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 ja 8 §:ää muutettaisiin.

4 §: Hallituksen jäsenten enimmäismäärä korotettaisiin seitsemästä kahdeksaan jäseneen eli ensimmäinen lause kuuluisi muutoksen jälkeen seuraavasti:

4 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.”

8 §: Jatkossa yhtiökokous valitsisi hallituksen jäsenet, mutta ei hallituksen puheenjohtajaa, jonka hallitus valitsisi keskuudestaan yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen. Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallituksen päätöksellä yhtiökokous voitaisiin järjestää myös ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Muutoksen jälkeen 8 § kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

8 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:

1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen;

2. toimintakertomus; sekä

3. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

4. tilinpäätöksen vahvistamisesta;

5. taseen osoittaman voiton tai muun vapaan pääoman käyttämisestä;

6. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

7. hallituksen jäsenten palkkioista ja lukumäärästä; sekä

8. tilintarkastajan palkkiosta;

valittava:

9. hallituksen jäsenet; ja

10. tilintarkastaja; sekä

käsiteltävä:

11. muut kutsussa mainitut asiat.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikkakunnalla tai hallituksen päättämässä paikassa pääkaupunkiseudulla. Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai yhtiökokouksen aikana. Hallitus voi päättää myös, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.”

Muutettu yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan löytyy yhtiön internetsivuilta betolar.com/yhtiokokous-2023.

16.   Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 1 953 175 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä.

Hallitukselle annetaan oikeus päättää edellä mainitun valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien painava taloudellinen syy.

Hallitus valtuutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien, sisältäen optiot, antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy (suunnattu osakeanti). Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi, konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, kannustin- ja sitouttamisjärjestelmien toteuttamiseksi sekä omistuspohjan laajentamiseksi ja pääomarakenteen kehittämiseksi.

Yhtiön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmien toteuttamiseen annettavien optioiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön uutta ja/tai hallussa olevaa osaketta, mikä vastaa noin viisi (5) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Kyseinen kannustinjärjestelmien toteuttamiseen annettavien osakkeiden määrä sisältyy edellä mainittuun osakeantivaltuutuksen kokonaismäärään.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka, ja samalla ehdotetaan kumottavaksi 23.3.2022 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antama valtuutus.

17.   Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 1 000 000 osaketta, mikä vastaa noin viisi (5) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä monenkeskisessä kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti.

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai muu-toin edelleen luovutettavaksi, pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka, ja samalla ehdotetaan kumottavaksi 23.3.2022 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antama valtuutus.

18.   Päätös Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että sen työjärjestykseen tehtäisiin seuraavat muutokset:

1)      2 kohdan ensimmäistä kappaletta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) jäsenestä, joista yhtiön neljä (4) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Nimitystoimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtaja ei osallistu Nimitystoimikunnan päätöksentekoon. Yhtiö ei voi olla nimitystoimikunnan jäsen. Yhtiön operatiivisen johdon edustajat tai työntekijät eivät voi olla nimitystoimikunnan jäseniä henkilökohtaisesti, mutta osakkeenomistajana voivat nimetä jäsenen toimikuntaan.”

2)      Suurimpia osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus määräytyy osakasluettelon mukaan varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun ensimmäisenä arkipäivänä.

3)      Nimitystoimikunnan kohdan 4 mukaista tehtävälistaa muokataan siten, että Nimitystoimikunnan tehtävänä ei olisi valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotusta hallituksen puheenjohtajaksi edellyttäen, että varsinainen yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 § siten, että jatkossa varsinaisen yhtiökokouksen on valittava ainoastaan hallituksen jäsenet ja hallitus valitsisi puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan keskuudestaan.

Muutettu työjärjestys kokonaisuudessaan löytyy yhtiön internetsivuilta betolar.com/yhtiokokous-2023.

19.   Kokouksen päättäminen

 B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla Betolarin internetsivuilla osoitteessa: betolar.com/yhtiokokous-2023.

Betolarin vuosikertomus, sisältäen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 10.3.2023. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä mainituilla internetsivuilla viimeistään 14.4.2023.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.3.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 10.3.2023 kello 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 28.3.2023 kello 16.00 (Suomen aikaa), mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa betolar.com/yhtiokokous-2023. Osakkeenomistajaa, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen Kannonkoskella, pyydetään ilmoittamaan asiasta vielä erikseen sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu (otsikkokenttään Betolar Oyj).

Henkilöomistajat kirjautuvat palveluun vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Osakkeenomistaja voi yhdellä istunnolla ilmoittautua yhtiökokoukseen, valtuuttaa toisen ja ennakkoäänestää. Vahva sähköinen tunnistautuminen ilmoittautumista ja ennakkoäänestämistä varten edellyttää suomalaisten pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen käyttämistä ja osakkeenomistajan tulee ilmoittaa henkilötunnus tai yritystunnus, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero.

Yritys- ja yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Tällöin yritys- ja yhteisöomistajat tarvitsevat kirjautumiseen osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron yritys-, yhteisö- tai yksilöintitunnusten ja muiden vaadittujen tietojen lisäksi. Arvo-osuustilin numero löytyy muun muassa arvo-osuustilin tiliotteesta.

Mikäli yritys- ja yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Osakkeenomistaja on yhteydessä elektroniseen yhtiökokouspalveluun suojatun internetyhteyden kautta. Käytössä oleva tietoliikenneyhteys on salattu SSL-tekniikalla, joka on yleisesti käytössä mm. verkkopankeissa. Osakkeenomistajan yhtiölle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

 1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.3.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 28.3.2023, klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen ja ennakkoon äänestämistä.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa betolar.com/yhtiokokous-2023.

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla betolar.com/yhtiokokous-2023. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse osoitteeseen Betolar Oyj, Johanna Kalho, Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen agm@betolar.com ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen tai vastaavien tietojen on oltava perillä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yritys- ja yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi -valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

Edellä mainituilla internetsivuilla on saatavilla myös tietoa alaikäisen, muun vajaavaltaisen tai ulkomaalaisen osakkeenomistajan, jolla on suomalainen arvo-osuustili, yhtiökokoukseen ilmoittautumisesta ja ennakkoon äänestämisestä. 

 1. Etäosallistuminen kokoukseen Kannonkoskella

Osakkeenomistaja, jolla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen voi osallistua kokoukseen myös Kannonkoskella etäyhteyden välityksellä. Kannonkoskella yhtiökokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on kokouksen aikana vastaavat äänioikeudet sekä kyselyoikeus kuin Espoossa osallistuvilla osakkeenomistajille.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua kokoukseen Kannonkoskella on ilmoitettava tästä yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu (otsikkokenttään Betolar Oyj).

Etäyhteys yhtiökokoukseen toteutetaan Teamsin välityksellä, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Osallistuminen Kannonkoskella ei vaadi osakkeenomistajalta mitään laitteistoa, vaan yhteys järjestetään yhtiön yhtiökokoushenkilöstön toimesta.

 1. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon 10.3.2023 klo 10.00 – 28.3.2023 klo 16.00 välisenä aikana yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen kautta.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla tai Kannonkoskella etäyhteyden välityksellä.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa betolar.com/yhtiokokous-2023. Edellä mainituilla internetsivuilla on saatavilla myös tietoa alaikäisen tai muun vajaavaltaisen osakkeenomistajan, jolla on suomalainen arvo-osuustili, yhtiökokoukseen ilmoittautumisesta ja ennakkoon äänestämisestä.

 1. Muut ohjeet ja tiedot

Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Kannonkoskelta etäyhteyden välityksellä yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajalla on vastaavat kyselyoikeudet kuin Espoossa osallistuvilla osakkeenomistajilla.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Betolar Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 10.3.2023 yhteensä 19 540 171 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

 

Kannonkoski, 10.3.2023
Betolar Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Tero Ojanperä
+358 40 558 3096
Hyväksytty neuvonantaja:
Aktia Alexander Corporate Finance Oy, +358 50 520 4098
 
Tietoa Betolarista

Betolar Oyj on suomalainen materiaaliteknologiayritys, joka tarjoaa kestävän ja vähähiilisen betonin tuotannon Geoprime®-ratkaisulla. Ratkaisulla muunnetaan useita aiemmin käyttämättömiä, teollisuuden massiivisia sivuvirtoja sementin korvikkeeksi.

Betolarin tekoälyä hyödyntävä innovaatio voi vähentää huomattavasti hiilidioksidipäästöjä perinteiseen, sementin käyttöön perustuvaan betonin valmistukseen verrattuna optimoimalla jo olemassa olevia valmistusprosesseja. Betolarin missiona on mahdollistaa globaalisti eri toimialojen vihreän siirtymän, erityisesti rakennus-, prosessi-, ja energiateollisuudessa tarjoamalla ratkaisuja ainutlaatuisen materiaaliteknologiansa hyödyntämiseen. Lue lisää: www.betolar.com