betolar-dummykuva

Markkinat

Vihreän rakentamisen markkinat kasvavat

Vihreän rakentamisen markkinat kasvavat  Rakennussektorin osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on 37%, josta 16% on pääasiassa materiaalien valmistuksesta peräisin olevaa hiilidioksidia.  

Deloitten markkinatutkimuksen mukaan suurin osa alan päästöistä (92 %) aiheutuu materiaalien valmistuksesta ja hankinnasta. Tämä johtuu materiaalien tuottamiseen tarvittavien kemiallisten prosessien päästöistä, näiden prosessien energiaintensiteetistä ja tarvittavien materiaalien suuresta määrästä.

Päästöjen näkökulmasta suurin päästöjen aiheuttaja on sementti, jonka jälkeen tulevat teräs sekä muut rakennusmateriaalit.  Merkittävä hiilidioksidipäästöjen vähentäminen edellyttää päättäväisiä toimia nyt. Jotta rakennusten kasvihuonekaasupäästöjen osuuteen voidaan puuttua onnistuneesti, päästöjä on vähennettävä koko alan arvoketjussa.  

Rakentamisen vihreää siirtymää ohjaavat julkisen sektorin ja yritysten hiilineutraaliustavoitteet, mutta myös rahoittajien kestävän kehityksen vaatimukset ja investointistrategiat.

Forest background

1.5 mrd euroa

Vähähiilisen sementin korvaavien ratkaisujen maailmanlaajuinen markkinapotentiaali vuonna 2026.

KPMG markkinatutkimus

4,1 mrd tonnia

Maailmanlaajuinen sementintuotanto vuonna 2019

Cembureau

Markkina

Markkina-avaukset EMEA:ssa ja APAC:ssa


Kansalliset ilmastositoumukset ja kestävän kehityksen mukaiset rahoitusjärjestelyt lisäävät voimakkaasti vihreän rakennusteknologian kysyntää Betolarin kohdemarkkinoilla.
 
Euroopan unioni on sitoutunut vähentämään ilmastopäästöjään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. EU:n kestävän rahoituksen toimintasuunnitelma vahvistaa myös rahoituksen kanavointia vihreisiin hankkeisiin.
 
Kansalliset rakennusmääräykset toteuttavat EU:n vähähiilisiä tavoitteita jäsenvaltioissa. Tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius EU:ssa vuoteen 2050 mennessä. 

Aasiassa Betolar toimii tällä hetkellä Intian markkinoilla. Intia on Kiinan ohella yksi Aasian suurimmista sementin käyttäjistä, ja se on sitoutunut vähentämään bruttokansantuotteensa hiili-intensiteettiä 45 prosenttia vuoteen 2030 mennessä (verrattuna vuoden 2005 tasoon). Tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2070 mennessä.

Forest background

v. 2050

EU sitoutuu olemaan hiilineutraali

v. 2070

Intia sitoutuu olemaan hiilineutraali

Kilpailijakenttä

Perinteinen tapa on suurin kilpailijamme

 

Euroopassa kilpailuympäristö muodostuu pääosin muutamista geopolymeeriratkaisuja sekä useammista seossementtejä (CEM II-III) tarjoavista yrityksistä. Seossementeissä osa sementtiklinkkeristä on korvattu pääosin jauhetulla masuunikuonalla (GGBFS) tai lentotuhkalla. Näin voidaan vähentää sementin hiilidioksidipäästöjä. Seossementtien haasteena kuitenkin on, että sementtiklinkkeriä voidaan korvata masuunikuonalla tai tuhkalla vain tiettyyn pisteeseen asti, jonka jälkeen betonin sitoutumis- ja lujuudenkehitysnopeuden kaltaiset käyttöominaisuudet eivät ole enää vaatimusten mukaisia. Tämä rajoittaa seossementtien sovellettavuutta.

Koska Betolarin strategiassa korostuu muut vaihtoehtoiset sivuvirrat, masuunikuonan ja lentotuhkan saatavuuden väheneminen ja hinnan nousulla ei ole yhtä merkittävää vaikutusta Betolarin asemaan raaka-aineiden osalta. Lisäksi Geoprimessa käytettävien aktivaattorien hinta on laskenut tämän vuoden aikana, mikä parantaa osaltaan yhtiön ratkaisun kilpailukykyä.

Aasiassa merkittävimmät kilpailijat ovat perinteiset sementtivalmistajat. Sivuvirtojen saatavuus on keskeinen markkina-ajuri, ja Aasiassa tuotestandardit keskittyvät yleisesti ominaisuuksiin, ei niihin raaka-aineisiin, jotka luovat suotuisat mahdollisuudet sementittömille sideaineille.

Lue lisää vuosikertomuksestamme