sijoittajapalveluhero_1200px

Riskit ja epävarmuustekijät

Betolarin riskienhallinta tukee yhtiön strategian toteuttamista, toiminnan jatkuvuutta ja tavoitteiden saavuttamista hallituksen vahvistaman riskienhallintapolitiikan
mukaisesti.

Betolarilla on riskienhallintapolitiikka, jonka tarkoituksena on määritellä Betolar Oyj:n (’Betolar’) riskienhallinnan viitekehys, prosessit, hallintomalli ja vastuut. Betolarin riskienhallintapolitiikka on yhtiön hallituksen hyväksymä ja sen omistaa yhtiön talousjohtaja.

Lue lisää Betolarin riskienhallinnasta

Betolarin ajankohtaiset riskit ja epävarmuustekijät sekä niiden hallintakeinot

Liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit

Taloudelliset syklit ja erityisesti rakennusmarkkinoiden aktiviteetin taso vaikuttavat Betolarin tuotteiden ja palveluiden kysyntään. Korkea inflaatio, nousevat korot ja toimitusketjujen häiriöt ovat heikentäneet maailmantalouden näkymiä, muodostaen riskin Betolarin kasvustrategian toteutuksen näkökulmasta.

Maailmantalouden epävarmasta tilanteesta aiheutuvat niukkuudet, häiriöt sekä kustannusinflaatio voivat vaikuttaa Betolarin ratkaisun kilpailu- tai toimituskykyyn, myyntiin tai kannattavuuteen haitallisesti.

Toimintaympäristön epävarmuuden ei kuitenkaan arvioida vaikuttavan merkittävästi yhteiskuntien, yritysten ja  ahoitusmarkkinoiden vihreään siirtymään liittyvien suunnitelmien ja ohjelmien toimeenpanoon.

Sääntely-ympäristön muutokset

Betolarin strategiseen markkina- ja toimintaympäristöön vaikuttavat ympäristölliseen kestävyyteen liittyvät sääntelyaloitteet sekä ylikansallisella että kansallisella tasolla.

Betolarin kohdemarkkinoilla Euroopassa ja Aasiassa on valmisteilla ja toimeenpantuna merkittäviä sääntelykokonaisuuksia, jotka pyrkivät vauhdittamaan vihreiden ja muiden kestävien investointien ja rahoitusmallien yleistymistä, vähentämään eri sektoreiden ympäristö- ja ilmastovaikutuksia, suojaamaan luonnon monimuotoisuutta sekä lisäämään päästöoikeus- ja -hyvitysmarkkinan aktiivisuutta.

Betolarin arvion mukaan Geoprime-ratkaisu erityisesti hyötyy edellä mainittujen kokonaisuuksien uusien ja valmistelussa olevien sääntelyhankkeiden asettamista vaatimuksista. On kuitenkin mahdollista, että sääntely-ympäristön kehitys on Geoprime-ratkaisun näkökulmasta neutraali tai että sääntely-ympäristö voi kehittyä Geoprime-ratkaisun ja siihen liittyvän arvoketjun kannalta epäedulliseen suuntaan.

Betolarin ratkaisu perustuu teknologian, reseptiikan, raaka-aineketjujen sekä markkinoinnin asiakaskohtaiseen räätälöintiin. Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaalle laadun, kestävyyden ja ympäristövaikutusten näkökulmasta ylivertaisen ja vaatimustenmukaisen sementittömän betonituotteen valmistaminen, markkinoiminen ja toimittaminen omille asiakkailleen.

Ensimmäisten asiakkuuksien merkitys on Geoprime-ratkaisun yleistymisen kannalta keskeinen, ja siksi onnistuminen asiakkaiden omien ja valmistettaviin tuotteisiin kohdistuvien vaatimusten täyttämisessä on Betolarin näkökulmasta ensisijaisen tärkeää.

Betolarin Geoprime-teknologioalla valmistettujen tuotteiden tulee täyttää kunkin tuotteen tai tuoteryhmän osalta vaatimukset, jotka vaihtelevat tuotteen valmistus- tai käyttömaan tai -alueen mukaan.

Betolar hallitsee ratkaisuunsa perustuvien rakennustuotteiden ja -materiaalien vaatimustenmukaisuuteen liittyvää riskiä johtamalla tuotekehitysprosessia aktiivisesti ja ennakoivasti. Jokaisen pilotointi- tai käyttöönottoprojektin aluksi kartoitetaan paikallinen, tavoiteltua Geoprime-lopputuotetta ja sen valmistusta koskeva sääntely, standardit, sekä muut paikalliset vaatimukset, ohjeet ja käytännöt.

Vaatimustenmukaisuuden määrittely, tuottaminen, ja raportointi varmistetaan vaiheittain tuotekehitysprosessin edetessä. Tästä erillisenä Betolar toteuttaa tarvittavat testausohjelmat pitkäaikaiskestävyyden varmistamiseksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Kasvustrategian rahoitus Betolar on liiketoimintansa alkuvaiheesta johtuen riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta. Yhtiön rahoitustilannetta, -valmiutta ja -tarpeita seurataan ja ennakoidaan systemaattisesti osana talousprosessia. Uutta rahoitusta voidaan tarvita esimerkiksi kasvustrategian toteuttamisen kannalta merkittävien investointien toteuttamiseksi.
 
Rahoitusta voidaan hankkia pääomarahoituksena tai vieraan
pääoman ehtoisena. Betolar ei kuitenkaan välttämättä pysty hankkimaan tarvitsemaansa rahoitusta, tai se voi joutua hankkimaan rahoitusta korkeammilla kustannuksilla kuin aikaisemmin. Rahoituksen saatavuuteen voivat vaikuttaa useat tekijät, kuten rahoitusmarkkinoiden tilanne, luottojen yleinen saatavuus, Betolarin liiketoiminnan kannattavuuteen liittyvät epävarmuustekijät, sekä luottokelpoisuus.
 
Yhtiö hallitsee rahoituksen saatavuuteen liittyvää riskiä kartoittamalla aktiivisesti oman ja vieraan pääoman ehtoisia rahoituslähteitä ja erityisesti vihreän rahoituksen tavoittelukyvykkyyttään rakentamalla

Betolarin toimintaan liittyvät operatiiviset riskit liittyvät erityisesti hankinta- ja toimitusketjujen toimivuuteen ja kapasiteettiin, parhaan työvoiman pitämiseen ja houkuttelemiseen, henkilöstön ja toimitusketjuissa työskentelevien hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Digitaalisteen toimintaympäristöön liittyvät tietoturva- ja kyberriskit ovat Betolarin liiketoimintamallissa merkittävä, viime aikoina merkitystään kasvattanut riskikategoria.
 
Laajempi kuvaus Betolarin keskeisistä operatiivista riskeistä löytyy Betolarin vuosikertomuksesta.

Lue lisää operatiivisista riskeistä

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sen myötä tapahtunut energianhinnan nousu ovat nostaneet muiden rakennusmateriaalin ohessa myös sementin hintaa. Siksi vaihtoehtoiset sideaineet ovat herättäneet betonivalmistajien kiinnostuksen.
 
Betolarin kaupallinen eteneminen sekä muu markkinapalaute osoittavat myös rakennusalan olevan valmis omaksumaan vihreitä ratkaisuja nopeasti. Geopoliittiset jännitteet, energianhinnan ja raaka-aineiden hintojen nousu sekä merilogistiikan hidas palautuminen pandemia-ajoilta ovat välillisesti vaikuttaneet Geoprime-resepteissä käytettävien aktivaattoreiden hintoihin sekä kuljetuskustannuksiin.
 
Aasiassa energiahinnan nousulla ei ole ollut merkittävää
vaikutusta Geoprime-resepteissä käytettyjen sivuvirtojen, kuten masuunikuonan tai lentotuhkan, hintoihin. Euroopassa tyyppihyväksyttyyn masuunikuonaan kohdistuu yhä kasvavaa kysyntää ja hinnannousua, koska sitä voidaan käyttää seossementeissä osittaisena sementin korvaajana. 

neweraofsustainableliving_1200px

Betolarin strateginen tavoite on mahdollistaa eri toimialojen vihreää murrosta ja siirtymää