hallinnointihero_1200px

Sisäpiirihallinto

Betolarin sisäpiirihallinto perustuu yhtiön hallituksen hyväksymään sisäpiiriohjeeseen. Ohjeessa kuvataan yhtiön järjestyminen sisäpiirihallintoon, kerrotaan käytännöt sisäpiiritiedon julkistamisesta, sisäpiiriluetteloiden hallinnasta, liiketoimien ilmoitusvelvollisuudesta sekä kaupankäyntirajoituksista.

Betolar Oyj noudattaa sisäpiiriasioissa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) 596/2014, muutoksineen ”MAR-asetus”) ja sen nojalla annetun alemman asteisten säädöksiä ja muuta sovellettavaa lainsäädäntöä, viranomaisten antamaa ohjeistusta sekä Nasdaq Helsinki Oy:n voimassa olevia sääntöjä osakkeiden liikkeeseenlaskijoille ja sisäpiiriohjetta.

Betolar Oyj:llä sisäpiirintiedonhallinnan organisoinnista sekä MAR-asetuksen, sisäpiiriohjeen ja muiden voimassa olevien sisäpiirisäännösten noudattamisen valvonnasta vastaa yhtiön sisäpiirivastaava.

Sisäpiirihallinnon tehtäviin kuuluvat mm. sisäpiiriluetteloiden ylläpitäminen, kaupankäyntilupien myöntäminen, ilmoitukset johtohenkilöille ja Finanssivalvonnalle sekä sisäinen ohjeistus ja neuvonta.

Johtohenkilöt

Betolar Oyj ylläpitää luetteloa johtotehtävissä toimivista henkilöistä ja heidän lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä. Näillä henkilöillä on velvollisuus ilmoittaa Betolar Oyj:lle ja Finanssivalvonnalle Betolar Oyj:hin liittyvillä rahoitusvälineillä heidän lukuunsa tehdyt kaikki liiketoimet sen jälkeen, kun 5 000 euron kokonaismäärä on saavutettu kalenterivuoden aikana tehdyillä liiketoimilla. Kaikille johtotehtävissä toimiville henkilöille ja heidän lähipiirilleen ilmoitetaan kirjallisesti heidän asemastaan ja velvollisuuksistaan. Betolar Oyj tarkistuttaa johtotehtävissä toimivilla henkilöillä lähipiiriluettelon tiedot säännönmukaisesti.

Betolar julkaisee MAR:n mukaisten johtotehtävissä toimivien henkilöidensä ja heidän lähipiirinsä Betolarin rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet saamiensa ilmoitusten mukaisina viipymättä ja viimeistään kahden työpäivän kuluessa siitä, kun se on saanut ilmoituksen liiketoimesta.  

Betolar Oyj on määritellyt johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenet.

Sisäpiiriluettelo

Yhtiö ylläpitää luetteloa henkiöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon ("Sisäpiiriluettelo"). Sisäpiiriluettelon pitämisestä vastaa Yhtiön talousjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö. Yhtiön Sisäpiiriluettelo koostuu yhdestä tai useammasta hankekohtaisesta sisäpiiriluettelosta. 

Betolar Oyj ylläpitää hankekohtaista sisäpiiriluetteloa sellaisista yhtiön hankkeista, jotka ovat sisäpiirintietoa. Hankekohtainen sisäpiiriluettelo perustetaan välittömästi, kun päätös sisäpiirihankkeen perustamisesta ja sisäpiirintiedon julkistamisen lykkäämisestä on tehty. Hankekohtaiset sisäpiiriluettelot perustetaan yhtiön hallituksen tai toimitusjohtajan toimesta, ja niitä ylläpidetään Betolar Oyj:n sisäpiirihallinnon toimesta.

Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitään kaikki sisäpiiritietoa saaneet henkilöt. Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitylle henkilölle ilmoitetaan kirjallisesti hänen merkitsemisestään luetteloon, siihen liittyvistä velvollisuuksista, kaupankäynti-, ilmaisu- ja neuvontakielloista, seuraamuksista sekä hankkeen päätyttyä hankkeen päättymisestä ja velvollisuuksien lakkaamisesta.

Suljettu ajanjakso

Johtohenkilöt eivät saa tehdä liiketoimia omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti Yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä suljetun ajanjakson aikana 30 päivää ennen liiketoimintakatsauksen, puolivuotiskatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista, mukaan lukien julkistamispäivänä. 

Mikäli tilinpäätös sisältää aikaisemmin tilinpäätöstiedotteessa julkistamatonta olennaista tietoa, suljettu ajanjakso koskee myös tilinpäätöstä. Yhtiö on päättänyt laajentaa suljetun ajanjakson kestoa kahdella päivällä siten, että Johtohenkilö saa tehdä liiketoimia aikaisintaan kahden päivän kuluttua kyseisen raportin julkistamisesta.

Laajennettu suljettu ajanjakso 

Yhtiö on laajentanut suljetun ajanjakson aikana kaupankäyntikiellossa olevien henkilöiden piiriä myös sellaisiin Johtohenkilöihin kuulumattomiin Työntekijöihin ja muihin henkilöihin, joilla on mahdollisuus saada tietoa Yhtiön liiketoimintakatsauksesta, puolivuotiskatsauksesta tai tilinpäätöstiedotteesta asemansa tai työtehtäviensä kautta ennen niiden julkistamista ("Suljetun Ajanjakson Työntekijät").

Lisätietoja sisäpiiriohjeeseen liittyen saa Betolar Oyj:n sisäpiirivastaavalta:

Riikka Ylikoski, talousjohtaja
riikka.ylikoski@betolar.com