hallinnointihero_1200px

Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi on Betolar Oyj ja yhtiön rinnakkaistoiminimi englanniksi on Betolar Plc.

2 § Yhtiön kotipaikka on Kannonkoski.

3 § Yhtiön toimialana on kehittää, tuottaa, markkinoida, myydä, lisensioida ja toimittaa tuotteita, ohjelmistoja, aineettomia oikeuksia, konsultointia sekä muita palveluita, jotka liittyvät betonituotteisiin, muihin rakennusmateriaaleihin tai energiateknologiaan. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa suoraan sekä tytär- ja osakkuusyritysten välityksellä. Yhtiö voi myös tuottaa hallinnollisia ja muita palveluita tytär- ja osakkuusyhtiöilleen.

4 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa heidät valinneen yhtiökokouksen päättyessä, ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta päättää yhtiön hallitus.

6 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

7 § Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa tilintarkastaja on valittu, ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:

1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen;
2. toimintakertomus; sekä
3. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

4. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
5. taseen osoittaman voiton tai muun vapaan pääoman käyttämisestä;
vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten palkkioista ja lukumäärästä; sekä
7. tilintarkastajan palkkiosta;

valittava:

9. hallituksen jäsenet; ja 

10. tilintarkastaja; sekä

käsiteltävä:

11. muut kutsussa mainitut asiat.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikkakunnalla tai hallituksen päättämässä paikassa pääkaupunkiseudulla. Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai yhtiökokouksen aikana. Hallitus voi päättää myös, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

9 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta, tai mikäli osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään, yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

10 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan jälkeen.