hallinnointihero_1200px

Hallinnointitiivistelmä

Betolarin päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä, Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikan sääntöjä, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä muita yhtiöön soveltuvia säännöksiä. 

Yhtiö ei noudata First North Growth Market -markkinapaikan yhtiöille vapaaehtoista Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa hallinnointikoodia, koska yhtiön arvion mukaan se ei ole yhtiön kokoon ja liiketoiminnan laajuuteen nähden perusteltua.

Osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallinto ja johto on jaettu osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Yhtiön toiminnan päivittäisessä johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa heidät valinneen yhtiökokouksen päättyessä, ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen tehtävänä on valvoa yhtiön hallintoa ja varmistaa yhtiön toiminnan asianmukainen järjestäminen. Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää tämän toimisuhteen ehdoista, jotka on määritelty kirjallisessa toimisopimuksessa.