sijoittajapalveluhero_1200px

Strategia ja tavoitteet

Rakentamisen vihreän siirtymän vauhdittaja

Betolarin sementtiä korvaava materiaaliteknologia ja siihen kytkeytyvät ratkaisut auttavat vähentämään CO2-päästöjä ja neitseellisten luonnonvarojen käyttöä. Strategisena tavoitteenamme on olla houkuttelevin vihreän siirtymän kumppani rakennus-, betoni-, sementti- ja kaivosteollisuudelle.

Globaalit trendit ohjaavat vihreää kasvua

Betolarin ratkaisun kysyntää ja kasvua vauhdittavat neljä merkittävää megatrendiä.

Ilmastonmuutos

 Ilmastonmuutoksen hidastaminen ja siihen mukautuminen koskettaa yhteiskuntia globaalisti. Avainasemassa on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen eri sektoreilla, kuten rakentamisessa ja infrastruktuuri- ja kaivostoiminnassa.
 
Ilmastonmuutoksen hillintä synnyttää uusia vihreitä innovaatioita, muuttaa rakentajien, rakennuttajien ja rahoittajien käyttäytymistä ja arvoja sekä tuo uutta vihreää sääntelyä.

Kiertotalous
 
Kiertotalouden merkitys kasvaa nopeasti, kun perinteisen talousmallin kestävyysongelmat kasvavat. Neitseellisten luonnonvarojen käyttö on kasvava uhka luonnon monimuotoisuudelle.
 
Kierrätys- ja sivuvirtamateriaalien käyttö rakennusmateriaaleissa kasvaa voimakkaasti.
 
Kaupungistuminen ja ikääntyvä infrastruktuuri
 
Uudis- ja korvausrakentaminen kasvaa kaupungistumisen myötä. Ikääntyvä infrastruktuuri ja yhdyskuntarakenteet vaativat täydellistä korjaamista tai korvaamista ympäri maailman.
 
Vaihtoehtoisista rakennusmateriaaleista huolimatta sementin kysyntä kasvaa edelleen.
 
Lokalisaatio ja geopoliittinen epävarmuus
 
Geopoliittiset riskit ohjaavat varmistamaan globaalien toimitusketjujen kestävyyttä, vähentämään riippuvuutta niistä sekä vahvistamaan toimitusvarmuutta.
 
Tulevaisuuden uudet materiaaliratkaisut perustuvat yhä enemmän paikallisten sivuvirtojen käyttöön. Tämä vahvistaa sekä paikallista raaka-ainehankintaa että vähentää pitkiin toimitusketjuihin liittyviä päästöjä.

Strategia 2023–2026 

Betolarin missiona on auttaa vähentämään CO2-päästöjä ja neitseellisten luonnonvarojen käyttöä. Päivitetty strategia perustuu viiteen keskeiseen teemaan, jotka suuntaavat yhtiötä:

 1. Fokusoitumaan vaihtoehtoisten sivuvirtojen tunnistamiseen, kehittämiseen ja erityisesti hinnaltaan edullisten jätevirtojen tuotteistamiseen;
 2. Hakemaan vahvempaa asemaa arvoketjussa sivuvirtojen suhteen esimerkiksi yhteistyösopimusten tai investointien kautta;
 3. Kiihdyttämään Geoprime-ratkaisukehitystä suurivolyymisiin ja skaalautuviin asiakassegmentteihin rakentamisen elementeissä ja kaivosteollisuudessa;
 4. Keskittämään myyntiä ja markkinointia maantieteellisille avainmarkkinoille perustuen vihreän siirtymän kysyntään, sivuvirtojen saatavuuteen ja Betolarin kykyyn tuottaa taloudellista lisäarvoa tuotteistettujen sovellusten kautta;
 5. Jatkamaan liiketoimintamallin ympärille rakennettavan dataan perustuvan liiketoimintaekosysteemin kehitystä, jossa Betolarin tekoälyalustan rooli on keskeinen.

Liiketoiminnalliset tavoitteet

Betolarilla on seuraavat lyhyen aikavälin (1–2 vuoden) liiketoiminnalliset tavoitteet

 • 10-15 pilottihanketta vuosittain uusien merkittävän volyymipotentiaalin asiakkaiden kanssa, pohjautuen Yhtiön yli 150 potentiaalisen tunnistetun asiakkaan joukkoon
 • Ensimmäiset kaupalliset asiakassopimukset
 • Asiakastoimitus- ja myyntiorganisaation kasvattaminen
 • Brändi- ja markkinointitoimenpiteiden laajentaminen kohdemarkkinoille
 • Vahva tuotekehitykseen perustuva ratkaisujen luominen ja arvoketjun kehittäminen yhdessä teollisuuskumppaneiden ja asiakkaiden kanssa
 • Geoprime® Academy -koulutusalustan lanseeraus
 • Automatisoidun laboratorion pilotointi ja tekoälyalustan kehitystyö

Keskipitkällä aikavälillä (4–6 vuotta) Betolarilla on seuraavat liiketoiminnalliset tavoitteet

 • Betolarin ratkaisujen globaali skaalaaminen
 • 100 kaupallisen sopimuksen saavuttaminen
 • Betolarin ratkaisujen sovellusten ja tuotantovolyymien skaalaus Betolarin tekoälyalustan ja ekosysteemin avulla
 • Vahvat maailmanlaajuiset myynti-, markkinointi- ja toimitusvalmiudet

Pitkällä aikavälillä (10 vuoden kuluessa) Betolarilla on seuraavat liiketoiminnalliset tavoitteet

 • Tuotekehitysmenot noin 5 prosenttia suhteessa Yhtiön tavoittelemaan liikevaihtoon
 • Geoprime®-brändi yksi johtavista ympäristöllisesti kestävien tuotteiden keskuudessa rakennusmateriaaliteollisuudessa
 • 150 miljoonan tonnin kumulatiivisten hiilidioksidipäästövähennysten saavuttaminen (verrattuna Portlandsementin keskimäärin tuottamiin hiilidioksidipäästöihin vuoden 2021 päästötasolla.

Taloudelliset tavoitteet

Liiketoiminnallisten tavoitteiden lisäksi Betolarilla on sen skaalautuvaan liiketoimintamalliin perustuen seuraavat keskipitkän ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet
 
Keskipitkä aikaväli: Liikevaihto 200 miljoonaa euroa ja positiivisen liiketoiminnan rahavirran saavuttaminen vuoteen 2026 mennessä
 
Pitkä aikaväli: Liikevaihto yli miljardi euroa ja 30 prosentin käyttökatemarginaalin saavuttaminen 10 vuoden kuluessa

 
neweraofsustainableliving_1200px

Betolarin strateginen tavoite on mahdollistaa eri toimialojen vihreää murrosta ja siirtymää