sijoittajapalveluhero_1200px

Strategia ja tavoitteet

Rakentamisen vihreän siirtymän vauhdittaja

Betolarin sementtiä korvaava materiaaliteknologia ja siihen kytkeytyvät ratkaisut auttavat vähentämään CO2-päästöjä ja neitseellisten luonnonvarojen käyttöä. Strategisena tavoitteenamme on olla houkuttelevin vihreän siirtymän kumppani rakennus-, betoni-, sementti- ja kaivosteollisuudelle.

Globaalit trendit ohjaavat vihreää kasvua

Betolarin ratkaisun kysyntää ja kasvua vauhdittavat neljä merkittävää megatrendiä.

1. Ilmastonmuutos. Ilmastonmuutoksen hidastaminen ja siihen mukautuminen koskettaa yhteiskuntia globaalisti. Avainasemassa on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen eri sektoreilla, kuten rakentamisessa ja infrastruktuuri- ja kaivostoiminnassa. Ilmastonmuutoksen hillintä synnyttää uusia vihreitä innovaatioita, muuttaa rakentajien, rakennuttajien ja rahoittajien käyttäytymistä ja arvoja sekä tuo uutta vihreää sääntelyä.

2. Kiertotalous. Kiertotalouden merkitys kasvaa nopeasti, kun perinteisen talousmallin kestävyysongelmat kasvavat. Neitseellisten luonnonvarojen käyttö on kasvava uhka luonnon monimuotoisuudelle. Kierrätys- ja sivuvirtamateriaalien käyttö rakennusmateriaaleissa kasvaa voimakkaasti.
 
3. Kaupungistuminen ja ikääntyvä infrastruktuuri. Uudis- ja korvausrakentaminen kasvaa kaupungistumisen myötä. Ikääntyvä infrastruktuuri ja yhdyskuntarakenteet vaativat täydellistä korjaamista tai korvaamista ympäri maailman. Vaihtoehtoisista rakennusmateriaaleista huolimatta sementin kysyntä kasvaa edelleen.
 
4. Lokalisaatio ja geopoliittinen epävarmuus. Geopoliittiset riskit ohjaavat varmistamaan globaalien toimitusketjujen kestävyyttä, vähentämään riippuvuutta niistä sekä vahvistamaan toimitusvarmuutta. Tulevaisuuden uudet materiaaliratkaisut perustuvat yhä enemmän paikallisten sivuvirtojen käyttöön. Tämä vahvistaa sekä paikallista raaka-ainehankintaa että vähentää pitkiin toimitusketjuihin liittyviä päästöjä.

Strategia

Betolarin missiona on auttaa vähentämään CO2-päästöjä ja neitseellisten luonnonvarojen käyttöä. Päivitetty strategia perustuu viiteen keskeiseen teemaan, jotka suuntaavat yhtiötä:

 1. Fokusoitumaan vaihtoehtoisten sivuvirtojen tunnistamiseen, kehittämiseen ja erityisesti hinnaltaan edullisten jätevirtojen tuotteistamiseen;
 2. Hakemaan vahvempaa asemaa arvoketjussa sivuvirtojen suhteen esimerkiksi yhteistyösopimusten tai investointien kautta;
 3. Kiihdyttämään Geoprime-ratkaisukehitystä suurivolyymisiin ja skaalautuviin asiakassegmentteihin rakentamisen elementeissä ja kaivosteollisuudessa;
 4. Keskittämään myyntiä ja markkinointia maantieteellisille avainmarkkinoille perustuen vihreän siirtymän kysyntään, sivuvirtojen saatavuuteen ja Betolarin kykyyn tuottaa taloudellista lisäarvoa tuotteistettujen sovellusten kautta;
 5. Jatkamaan liiketoimintamallin ympärille rakennettavan dataan perustuvan liiketoimintaekosysteemin kehitystä, jossa Betolarin tekoälyalustan rooli on keskeinen.

Strategiset, liiketoiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Betolarin tavoitteena on olla houkuttelevin vihreän siirtymän kumppani rakennus-, betoni-, sementti- ja kaivosteollisuudelle. Betolarin hallitus on 14.2.2024 vahvistanut yhtiön päivitetyt keskipitkän aikavälin liiketoiminnalliset sekä taloudelliset tavoitteet. Päivitetyt liiketoiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet perustuvat yhtiön aiemmin julkistamaan strategiaan, joka säilyy ennallaan (29.3.2023 tiedote).

Keskipitkän aikavälin (2024–2026) liiketoiminnalliset tavoitteet:

 • Vaihtoehtoisten sivuvirtojen tutkimus- ja sovelluskehityksen kiihdyttäminen
 • Vahvemman aseman ja arvonluontipotentiaalin luominen sivuvirtojen arvoketjussa
 • Betolarin ratkaisujen globaali skaalaaminen suurivolyymisiin ja skaalautuviin asiakassegmentteihin
 • Laajentuminen avainmarkkinoille perustuen vihreän siirtymän kysyntään, sivuvirtojen saatavuuteen ja Betolarin kykyyn tuottaa taloudellista lisäarvoa tuotteistettujen sovellusten kautta
 • Dataan perustuvan liiketoimintaekosysteemin rakentaminen
 • Kaupallisten alustapalveluiden kehitys Betolarin tekoälyalustalla

Betolarilla on sen skaalautuvaan liiketoimintamalliin perustuen seuraavat keskipitkän ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

 • Keskipitkä aikaväli: Liikevaihto 50-100 miljoonaa euroa vuoden 2026 lopussa ja positiivisen liiketoiminnan rahavirran saavuttaminen vuoden 2026 aikana
 • Pitkä aikaväli: Liikevaihto yli miljardi euroa ja 30 prosentin käyttökatemarginaalin saavuttaminen vuoden 2033 loppuun mennessä
neweraofsustainableliving_1200px

Betolarin strateginen tavoite on mahdollistaa eri toimialojen vihreää murrosta ja siirtymää