hallinnointihero_1200px

Tiedonanto­politiikka

Betolar Oyj:n (”Betolar” tai ”Yhtiö”) osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (”First North”). Tiedonantopolitiikan tarkoituksena on määritellä Betolarin sisäiseen ja ulkoiseen viestintään sekä sijoittajasuhteisiin liittyvät toimintatavat.

Betolar noudattaa toiminnassaan Suomessa voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Yhtiön noudattaa tiedottamisessaan muun muassa osakeyhtiölakia (624/2006, muutoksineen), arvopaperimarkkinalakia (746/2012, muutoksineen), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus, ”MAR”), muuta lainsäädäntöä, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (”ESMA”) ja Finanssivalvonnan  soveltuvaa ohjeistusta, Yhtiön yhtiöjärjestystä, Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjä  (”First North Rulebook -säännöt”) ja Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta sekä viranomaisten muuta ohjeistusta. Koska Betolarin osake on kaupankäynnin kohteena First Northissa, se ei ole velvollinen noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2020.

Betolarin hallitus on hyväksynyt tämän tiedonantopolitiikan kokouksessaan 31.3.2023 ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Yhtiön First North Rulebook -sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Aktia Alexander Corporate Finance Oy (”Hyväksytty Neuvonantaja”).

1. Tavoitteet ja keskeiset tiedonantoperiaatteet

Yhtiön tiedonantopolitiikan tavoitteena on tarjota luotettavaa ja oikea-aikaista tietoa Yhtiön osakkeen oikean arvotuksen tueksi. Yhtiön taloudellisen ja sijoittajaviestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla pääomamarkkinoilla toimivilla tahoilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään yhdenvertainen, riittävä ja olennainen tieto Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyvistä olennaisista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa Yhtiön rahoitusvälineiden arvoon, ja että julkistettava tieto antaa oikeat ja riittävät tiedot Yhtiön toiminnasta. 

Yhtiön sijoittajaviestinnän periaatteet ovat avoimuus, oikea-aikaisuus, luotettavuus, läpinäkyvyys, johdonmukaisuus, ymmärrettävyys ja tasapuolisuus. Yhtiö viestii selkeästi ja johdonmukaisesti sekä myönteisistä että kielteisistä asioista. Betolar noudattaa kaikessa viestinnässään johdonmukaisuutta ja korkeaa etiikkaa sekä soveltuvia ohjeita ja määräyksiä.

 

2. Viestinnän ja sijoittajasuhteiden vastuualueet

Talousjohtaja vastaa Betolarin tiedonantopolitiikan valvonnasta, siihen liittyviin kysymyksiin vastaamisesta ja mahdollisista poikkeamista päättämisestä. Tiedonantopolitiikasta voidaan poiketa vain painavista syistä ja soveltuvien ohjeiden ja määräysten puitteissa. 

Betolarin hallitus päättää Yhtiön tiedonantopolitiikan muuttamisesta. Talousjohtaja voi lisäksi hyväksyä vähäisiä tai teknisluontoisia muutoksia tähän tiedonantopolitiikkaan. Muutoksista on tällöin ilmoitettava hallitukselle.

Betolarin sijoittajaviestinnästä vastaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja vastaa kaiken sellaisen tiedon julkistamisesta, jolla Yhtiö arvioi voivan olla vaikutusta Betolarin osakkeen arvoon. 

Ensisijainen yhteyshenkilö pääomamarkkinoiden edustajiin on toimitusjohtaja, toissijaisesti talousjohtaja. Myös muita Betolarin edustajia voi osallistua tapaamisiin ja tilaisuuksiin. 

Yhtiön tavoitteena on, että henkilökohtaisissa tapaamisissa on paikalla aina vähintään kaksi Yhtiön edustajaa. Toimitusjohtajan tai hallituksen puheenjohtajan sijaan toinen henkilöistä voi olla hallituksen tai johtoryhmän jäsen, tai muu tapauskohtaisesti valittu henkilö (kuten ulkoinen neuvonantaja, jota toimitusjohtaja on pyytänyt olemaan paikalla), joka tuntee tapaamisessa käsiteltäviä asioita.

 

3. Tiedotuskanavat

Betolarin pääasiallinen ajantasaisen tiedon kanava on Yhtiön verkkosivut (www.betolar.com), jotka ovat tasapuolisesti kaikkien sijoittajien saatavilla. Kaikki Betolarin yhtiötiedotteet ovat saatavilla verkkosivuilla vähintään viiden vuoden ajan niiden julkistamisesta.

Yhtiö toteuttaa ulkoisen tiedottamisen Nasdaq Helsingin tiedottamisjärjestelmän, Yhtiön verkkosivujen sekä keskeisten tiedotusvälineiden kautta. 

Sosiaalinen media ei koskaan ole Betolarin ensisijainen viestintäkanava tiedonantovelvollisuuden alaisen tiedon julkistamisen osalta.

 

4. Raportointi- ja julkaisukielet

Yhtiön virallinen raportointikieli on suomi. Kaikki listayhtiön tiedonantovelvollisuuteen liittyvä virallinen materiaali julkaistaan myös englanniksi.

 

5. Tiedonantovelvollisuus ja tiedottaminen

Yhtiön tiedotteet jakautuvat kahteen kategoriaan: yhtiötiedotteisiin ja lehdistötiedotteisiin. Tiedotekategoria valitaan tiedon olennaisuuden ja merkittävyyden perusteella.

Betolarissa päätöksen yhtiötiedotteen laadinnasta tekee toimitusjohtaja keskusteltuaan asiasta talousjohtajan kanssa. Yhtiötiedotteen hyväksyy hallitus tai hallituksen valtuuttama henkilö. Kiireelliset välitöntä julkistamista vaativat yhtiötiedotteet voivat hyväksyä hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä. Teknisluonteisen tiedotteen kuten johtohenkilön liiketoimi-ilmoituksen hyväksyy ensisijaisesti talousjohtaja tai hänen sijastaan toimitusjohtaja.

Hallitus kuitenkin hyväksyy ja antaa aina taloudelliset raportit (mukaan lukien liiketoimintakatsaukset neljännesvuosittain, puolivuosikatsaukset, tilinpäätöstiedotteet sekä tilinpäätöksen).

Betolar julkistaa suoraan sitä koskevan sisäpiiritiedon MAR 17 artiklan mukaisesti mahdollisimman pian. Betolar voi omalla vastuullaan lykätä julkistamista, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • tiedon välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Yhtiön oikeutetut edut;
 • julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan; ja
 • kyseisen tiedon säilyminen luottamuksellisena pystytään takaamaan.

Betolarilla on sisäinen prosessi sisäpiiritiedon arviointiin ja julkistamiseen sekä julkistamisen lykkäämisedellytysten ja keston arviointiin ja seurantaan. Betolar huolehtii lykkäämisedellytysten täyttymisen jatkuvasta seurannasta ja valmiudesta julkistaa tiedot välittömästi mahdollisessa tietovuototilanteessa. Betolar huolehtii myös lykkäämispäätöksen ja sen edellytysten dokumentoinnista ja säilyttämisestä pysyvällä tavalla.

Betolar toimittaa Finanssivalvonnalle tiedon julkistamisen lykkäämisestä välittömästi tiedon julkistamisen jälkeen. Lisäksi selvitys julkistamisen lykkäämisen edellytysten täyttymisestä toimitetaan pyydettäessä Finanssivalvonnalle. Betolar julkistaa ja säilyttää verkkosivustollaan vähintään viiden vuoden ajan kaikki sisäpiiritiedot, jotka sen on julkistettava.

 

6. Yhtiötiedotteet

Yhtiö julkistaa yhtiötiedotteella sisäpiiritiedon ja säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat asiat (taloudelliset raportit) sekä kaikki muut sellaiset päätökset, Yhtiön toimintaa koskevat seikat ja muut tiedot, jotka Yhtiön on sääntelyn nojalla julkistettava yhtiötiedotteina.

Betolar julkistaa mahdollisimman pian yhtiötiedotteella kaiken sellaisen Yhtiöön tai sen osakkeeseen liittyvän tiedon, joka on riittävän täsmällistä ja julkistamatonta ja jolla, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus Yhtiön osakkeen hintaan ottaen huomioon soveltuvan lainsäädännön sekä First North Rulebook -säännöt, Nasdaq Helsinki Oy:n ohjeet ja viranomaisten ohjeistuksen. 

Tällaisia asioita voivat muun muassa olla:

 • merkittävät yritysjärjestelyt; 
 • muutokset Yhtiön strategiassa;
 • merkittävät muutokset Yhtiön toiminnassa;
 • merkittävät yhteistyösopimukset;
 • pitkävaikutteiset investoinnit;
 • merkittävät liiketoimintaympäristön muutokset;
 • merkittävät riita-asiat ja viranomaisten toimenpiteet;
 • päätös osakepohjaisten kannustinohjelmien käyttöönotosta; tai
 • liiketoimintanäkymien ja tulosohjeistuksen muutokset.

Lisäksi Yhtiö tiedottaa yhtiötiedotteena muun muassa:

 • yhtiökokouskutsun;
 • yhtiökokouksen päätökset;
 • merkittävät liiketoimet lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kanssa;
 • hallituksen ja johtoryhmän kokoonpanon muutokset ja niitä koskevat ehdotukset;
 • omien osakkeiden hankinnat ja luovutukset; ja
 • johdon liiketoimet.

 

7. Johdon liiketoimet

Betolar julkaisee MAR:n 19 artiklan mukaisten Betolarissa johtotehtävissä toimivien henkilöidensä ja heidän lähipiirinsä Betolarin rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet saamiensa ilmoitusten mukaisina viipymättä ja viimeistään kahden työpäivän kuluessa tällaisen ilmoituksen vastaanottamisesta. Ilmoitusvelvollisuus alkaa, kun ilmoitusvelvolliskohtainen 5 000 euron kalenterivuosikohtainen raja-arvo täyttyy. Raja-arvo lasketaan laskemalla yhteen netottomatta kaikki kalenterivuoden aikana tehdyt liiketoimet. Betolar ei vastaa johtotehtävissä toimivien henkilöidensä eikä heidän lähipiirinsä ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta.

 

8. Lehdistötiedotteet

Lehdistötiedotteella julkistetaan tietoja ja tapahtumia, jotka eivät täytä yhtiötiedotteen kriteerejä, mutta joilla arvioidaan olevan yleistä mielenkiintoa sijoittajien, asiakkaiden tai muiden sidosryhmien keskuudessa. Päätöksen lehdistötiedotteesta tekee toimitusjohtaja talousjohtajan tai määräämänsä kanssa. Lehdistötiedotteen allekirjoittaa Yhtiön toimitusjohtaja.

 

9. Taloudellinen raportointi

Betolar julkaisee liiketoimintakatsaukset neljännesvuosittain, puolivuosikatsauksen, tilinpäätöstiedotteen ja tilinpäätöksen ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Tieto liiketoimintakatsausten, puolivuosikatsausten, tilinpäätöstiedotteen ja tilinpäätöksen julkistusajankohdasta annetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä ja julkistetaan yhtiötiedotteella. Tilinpäätöksen julkistamisajankohdasta ilmoitetaan päivä, jolloin täydellinen tilinpäätös on valmis ja saatavilla. Myös tulostiedotteiden julkistamisen kellonaika ilmoitetaan etukäteen. Tilikauden tuloksesta ja puolivuosituloksesta tiedotetaan henkilöstölle välittömästi johdon parhaaksi katsomaa mediaa hyödyntäen.

Taloudellista tulosta kommentoi ensisijaisesti toimitusjohtaja. 

Mikäli hän on estynyt, talousjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja voivat vastata tulosta koskeviin kysymyksiin.

 

10. Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna

Yhtiö noudattaa sijoittaja- ja mediasuhteissaan 30 päivän hiljaista jaksoa ennen liiketoimintakatsausten, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Hiljaisen jakson aikana Yhtiö ei kommentoi medialle tai muille tahoille Yhtiön taloudellista tilannetta, markkinoita tai tulevaisuudennäkymiä. Hiljaisen jakson aikana Yhtiö ei myöskään tapaa pääomamarkkinoiden edustajia. Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, Betolar julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

Betolar noudattaa MAR:n mukaista 30 päivän suljettua ikkunaa, jonka aikana Betolarin johtotehtävissä toimivat henkilöt eivät saa käydä kauppaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun Yhtiön osakkeilla tai vieraan pääoman ehtoisilla välineillä tai niihin liittyvillä johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä tai toteuttaa muita liiketoimia. 

Suljettu ikkuna alkaa kolmekymmentä (30) päivää ennen tilinpäätöstiedotteen tai puolivuosikatsauksen julkistamista sisältäen myös julkistuspäivän. Mikäli tilinpäätös sisältää aikaisemmin tilinpäätöstiedotteessa julkistamatonta olennaista tietoa, suljettu ikkuna koskee myös tilinpäätöstä. Yhtiö ei tänä ajanjaksona hanki omia osakkeitaan.

Betolar soveltaa suljettua ikkunaa myös henkilöihin, jotka osallistuvat tai joilla on tehtäviensä puolesta pääsy tulosjulkistustietoon sen valmisteluvaiheessa.

 

11. Näkymät ja tulosvaroitukset

Betolarin hallitus on arvioinut, että taloudellisen arvion antaminen liikevaihdon ja kannattavuuden kehittymisestä ei kaikissa tilanteissa ole mahdollista ja tarkoituksenmukaista ja harkitsee siksi tapauskohtaisesti, tuleeko se antamaan arvion tulosnäkymistä. Mikäli näkymien julkaisemiseen päädytään, Yhtiö voi antaa edellisen vuoden tilinpäätöstiedotteen, puolivuotiskatsauksen tai liiketoimintakatsauksen yhteydessä taloudellisen tai sanallisen arvion liikevaihdon ja/tai tuloksen kehityksestä suhteessa edelliseen katsauskauteen. Mikäli tällainen arvio annetaan, sen tulee perustua Yhtiön johdon näkemykseen Yhtiön ja sen liiketoiminnan arvioidusta kehityksestä arvion antamisen hetkellä.

Yhtiö julkistaa tulosvaroituksen mahdollisimman pian, kun Yhtiö arvioi että sen taloudellinen asema, kannattavuus, liikevaihto tai muu taloudellinen tai keskeinen liiketoimintaan liittyvä mittari on muuttunut merkittävästi aikaisemmin ilmoitetusta tai siitä, mitä Yhtiön aikaisemmin julkistamien tietojen perusteella voidaan perustellusti päätellä, ja jos tällaisen poikkeaman julkistamisella todennäköisesti olisi huomattava vaikutus Yhtiön osakkeen hintaan. Tulosvaroitus voi merkitä huonompaa tai parempaa (positiivinen tulosvaroitus) kehitystä aikaisemmin oletettuun verrattuna.

Tulosvaroituksen antamisesta päättää Yhtiön hallitus tai mikäli se on asian kiireellisyyden johdosta välttämätöntä hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä välittömästi sen jälkeen, kun he ovat saaneet varmistetun tiedon ylläkuvatusta poikkeamasta. Mikäli hallituksen puheenjohtajaa ei tavoiteta riittävän nopeasti, toimitusjohtaja tekee päätöksen päätösvaltaisen hallituksen kanssa. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni hallituksen jäsen osallistuu asian käsittelyyn.

 

12. Huhut ja tietovuodot

Yhtiö antaa lausuntoja omasta toiminnastaan eikä lähtökohtaisesti kommentoi kilpailijoidensa, toimittajiensa tai asiakkaidensa toimia.

Betolar ei lähtökohtaisesti kommentoi markkinoilla liikkuvia huhuja tai sen osakekurssin tai sen muiden rahoitusvälineiden hinnan kehitystä, ellei se ole välttämätöntä olennaisten tai selvästi virheellisten tietojen oikaisemiseksi, joilla todennäköisesti on merkittävä vaikutus Yhtiön rahoitusvälineiden hintaan.

Mikäli huhu liittyy selvästi sisäpiiritietoon, jonka julkistamista on lykätty ja kyseinen huhu on riittävän täsmällinen osoittamaan, että kyseisen tiedon luottamuksellisuutta ei enää pystytä takaamaan, Betolar tiedottaa kyseisen sisäpiirintiedon yhtiötiedotteella mahdollisimman pian. Samoin Betolar voi kommentoida markkinoilla liikkuvaa huhua, joka on levitetty tietoisesti Yhtiön vahingoittamistarkoituksessa.

 

13. Sisäpiiriohje

Sisäpiiritietoa koskevissa asioissa Betolar noudattaa sovellettavaa lainsäädäntöä, kuten MAR:ia ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeistusta. Yhtiö on laatinut omat sisäpiiriohjeensa, jotka on jaettu koko henkilöstölle.

Betolar pitää hankekohtaista sisäpiiriluetteloa sellaisista hankkeista, jotka ovat sisäpiirintietoa.

Sisäpiiriluetteloon merkityille henkilöille ilmoitetaan kirjallisesti näiden kuulumisesta sisäpiiriluetteloon ja tästä johtuvista velvoitteista, sekä sisäpiirikauppoihin ja sisäpiirintiedon laittomaan ilmaisemiseen sovellettavista seuraamuksista.