Yhtiötiedotteet

Betolar Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset sekä hallituksen järjestäytyminen

31.3.2023

Betolar Oyj

Yhtiötiedote 31.3.2023 klo 15:30

 

Betolar Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset sekä hallituksen järjestäytyminen

Betolar Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 31.3.2023.

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi tilikauden 2022 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätös taseen osoittaman tappion käyttämisestä

Varsinainen yhtiökokous päätti siirtää tilikauden tappion edellisten tilikausien voitto (tappio) tilille ja päätti olla jakamatta osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Hallituksen jäsenet ja palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus koostuu kuudesta (6) jäsenestä ja valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Tero Ojanperän, Soile Kankaanpään, Kalle Härkin, Inka Meron, Juha Leppäsen ja Ilkka Salosen. Ilkka Salonen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Tero Ojanperä suositeltiin valittavaksi hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 2 700 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 1 900 euroa kuukaudessa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 600 euroa hallituksen perustamien valiokuntien kokoukselta ja muille valiokuntien jäsenille 300 euroa kokoukselta. Matkakustannukset korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisina.

Tilintarkastaja

Varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että Janne Rajalahti toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:ää. Hallituksen jäsenten enimmäismäärä korotettiin seitsemästä kahdeksaan jäseneen. Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa myös yhtiöjärjestyksen 8 §:ää. Jatkossa hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Lisäksi hallituksen päätöksellä yhtiökokous voidaan järjestää myös ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 953 175 osakkeen (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet) antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Hallitus päättää kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista valtuutuksen puitteissa. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen, sisältäen optiot, voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti).  Yhtiön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmien toteuttamiseen annettavien osakkeiden uusien optioiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön uutta ja/tai hallussa olevaa osaketta, mikä vastaa noin viittä (5) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Kyseinen kannustinjärjestelmien toteuttamiseen annettavien osakkeiden määrä sisältyy edellä mainittuun osakeantivaltuutuksen kokonaismäärään.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2022 antaman valtuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankinnasta mikä vastaa noin viittä (5) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla ja hankintapäivänä monenkeskisessä kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2022 antaman valtuutuksen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

Varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti. Työjärjestyksen kohdan 2 ensimmäinen kappale muutettiin kokonaisuudessaan ja kohdan 4 muutoksen myötä osakkeenomistajien nimitystoimikunta ei enää jatkossa tee varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotusta hallituksen puheenjohtajasta. Lisäksi jatkossa suurimpia osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus määräytyy osakasluettelon mukaan varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun ensimmäisenä arkipäivänä. Muutettu työjärjestys löytyy kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilta.

Hallituksen järjestäytyminen

Betolar Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajan sekä tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Tero Ojanperä. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Soile Kankaanpää (puheenjohtaja), Kalle Härkki ja Ilkka Salonen. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Tero Ojanperä (puheenjohtaja), Kalle Härkki, Inka Mero ja Ilkka Salonen​.

 

Betolar Oyj

 

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Salonen, p. +358 45 359 4434

 

Hyväksytty neuvonantaja:

Aktia Alexander Corporate Finance Oy, +358 50 520 4098

 

Tietoa Betolarista

Betolar Oyj on suomalainen materiaaliteknologiayritys, joka tarjoaa kestävän ja vähähiilisen betonin tuotannon Geoprime-ratkaisulla. Ratkaisulla muunnetaan teollisuuden sivuvirtoja sementin korvikkeeksi. 

Betolarin tekoälyä hyödyntävä innovaatio voi vähentää huomattavasti sementin käytöstä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä optimoimalla olemassa olevia valmistusprosesseja, tukemalla ratkaisukehitystä kehittyneellä analytiikalla ja luomalla globaaleita markkinoita sivuvirroille.

Betolarin missiona on auttaa vähentämään CO2-päästöjä ja neitseellisten luonnonvarojen käyttöä.  Vuonna 2016 perustettu Betolar on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja yrityksen kotipaikka on Kannonkoskella. Lisätietoa www.betolar.com