Yhtiötiedotteet

Betolarin kansainvälistyminen alkoi ensimmäisillä kaupallisilla sopimuksilla

14.2.2023

Betolar Oyj

Yhtiötiedote 14.2.2023 klo 8.30

Betolar Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022 (tilintarkastamaton)

Betolarin kansainvälistyminen alkoi ensimmäisillä kaupallisilla sopimuksilla

Tämä on tiivistelmä vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://www.betolar.com/sijoittajille

Tammi-joulukuu 2022 lyhyesti (IFRS)

 • Liikevaihto oli 287 tuhatta euroa (10 tuhatta euroa)
 • Myyntikate1 oli 121 tuhatta euroa (10 tuhatta euroa)
 • Käyttökate1 oli -9 988 tuhatta euroa (-4 777 tuhatta euroa)
 • Liikevoitto (-tappio) oli -11 518 tuhatta euroa (-5 513 tuhatta euroa)
 • Tilikauden tulos oli -11 844 tuhatta euroa (-5 587 tuhatta euroa)
 • Osakekohtainen tulos1,2 oli -0,61 euroa (-0,53 euroa)
 • Rahavarat ja lyhytaikaiset rahastosijoitukset1 kauden lopussa olivat 26 624 tuhatta euroa (37 355 tuhatta euroa)
 • Pilottiasiakkaiden1 määrä kasvoi ja oli 25 (12)
 • Henkilöstömäärä kasvoi ja oli kaudella keskimäärin 51 (23)

Heinä-joulukuu 2022 (IFRS)

 • Liikevaihto1 oli 261 tuhatta euroa (10 tuhatta euroa)
 • Myyntikate1 oli 120 tuhatta euroa (10 tuhatta euroa)
 • Käyttökate1 oli -5 477 tuhatta euroa (-3 666 tuhatta euroa)
 • Liikevoitto (-tappio) oli -6 529 tuhatta euroa (-4 178 tuhatta euroa)
 • Tilikauden tulos oli -6 411 tuhatta euroa (-4 244 tuhatta euroa)
 • Osakekohtainen tulos1,2 oli -0,33 euroa (-0,36 euroa)

Tilikauden 2022 keskeiset tapahtumat

 • Betolar aloitti kaupallisen vaiheen solmittuaan Euroopassa ja Aasiassa ensimmäiset Geoprime-sopimukset yhteensä kahdeksan asiakkaan kanssa.
 • Yhtiö toteutti tavoitteiden mukaisesti pilotointeja yhteensä 25 uuden asiakkaan kanssa.
 • Kaupallisten sopimusten lisäksi Betolar solmi kaksi strategista kehitysyhteistyösopimusta; Critical Metalsin sekä betonielementtivalmistajan Consolis Parman kanssa.
 • Betolarin kyvykkyyksien kehitys jatkui uusien rekrytointien myötä. Toteutetut rekrytoinnit sijoittuivat erityisesti kaupallisen osaamisen vahvistamiseen, tutkimus- ja tuotekehitykseen sekä toimitusketjujen rakentamiseen.
 • Tutkimus- ja kehitysaktiviteetit toteutuivat kaudella suunnitellusti. Toiminta kohdistui materiaalitutkimukseen, tekoälyalustan kehitykseen, digitalisaatiostrategian tarkentamiseen sekä patenttisalkun kasvattamiseen.
 • Betolarin hallitus nimitti 12.5.2022 yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi Riku Kytömäen, joka aloitti tehtävässään 1.11.2022.
 • Yhtiön johtoryhmä täydentyi neljällä uudella jäsenellä. Antti Uski aloitti henkilöstöjohtajana 11.1.2022, Ilkka Iittiläinen operatiivisena johtajana 29.3.2022, Jarno Poskela teknologiajohtajana 1.9.2022 ja Ville Voipio kaupallisena johtajana 1.10.2022.
 • Betolar nimitti syyskuussa Abhishek Bhattacharyan (MBA ja rakennustekniikan insinööri) Intiaan perustetun yhtiön maajohtajaksi.
 • Betolar siirtyi suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaiseen (International Financial Reporting Standards, IFRS) raportointiin. IFRS-standardeihin siirtymäpäivä oli 1.1.2021.
 • Marraskuussa Betolar teki investointipäätöksen laajentaa innovaatiokeskustaan Kannonkoskella. Innovaatiokeskuksen uusi osa sisältää 1000 m²:iä lämmintä tilaa ja investoinnin arvo on noin 0,8 miljoonaa euroa.

Tässä katsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon vuonna 2021, ellei toisin ilmoiteta. Vertailukauden luvut perustuvat tilintarkastettuun vuositilinpäätökseen. Kaikki luvut ovat IFRS-standardin mukaiset.

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

Hallitus esittää, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022 ja että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto (tappio) tilille.

Avainluvut

(tuhatta euroa, jollei toisin ilmoitettu)

1–12 2022 (IFRS) 1–12 2021 (IFRS) 7–12 2022 (IFRS) 7–12 2021 (IFRS)
Taloudelliset tunnusluvut        
Liikevaihto 287 10 261 10
Myyntikate1 121 10 120 10
Käyttökate1 -9 988 -4 777 -5 477 -3 666
Liikevoitto (-tappio) -11 518 -5 513 -6 529 -4 178
Voitto (-tappio) ennen veroja -11 873 -5 587 -6 428 -4 244
Tilikauden tulos -11 844 -5 587 -6 411 -4 244
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, euroa1,2 -0,61 -0,53 -0,33 -0,36
Rahavarat ja lyhytaikaiset rahastosijoitukset1(kauden lopussa) 26 624 37 355    
Operatiiviset tunnusluvut        
Henkilöstö (keskimääräinen lukumäärä kauden aikana) 51 23 60 29
Pilottiasiakkaiden lukumäärä1 25 12 11 11
 1. Betolar käyttää operatiivisen kannattavuuden ja liiketoiminnan kehittymisen mittareina eräitä vaihtoehtoisia tunnuslukuja (myyntikate, käyttökate, osakekohtainen tulos, rahavarat ja lyhytaikaiset rahastosijoitukset sekä pilottiasiakkaiden lukumäärä). Näiden tunnuslukujen määritelmät ja laskentakaavat löytyvät katsauksen liitteenä. 
 2. Osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytettyjen osakkeiden lukumäärä on seuraavanlainen: 31.12.2022: 19 531 757 kpl, 1–12/2022: 19 506 730 kpl, 7–12/2022: 19 522 071 kpl, 31.12.2021: 19 444 024 kpl, 1–12/2021: 10 448 522, 7–12/2021: 11 788 257 kpl

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki tilikaudesta 2022

Betolarin pörssitaipaleen ensimmäinen vuosi on takana. Tehtävämme on ollut käynnistää liiketoimintaa ja edistää tuotekehitystä, jotta missiomme CO2-päästöjen vähentämiseksi etenisi rakentamisen alalla. Itse olen ollut Betolarin johdossa vuoden kaksi viimeistä kuukautta ja olen todella vaikuttunut Betolarin henkilöstön osaamisesta.

Betolarin strategia on edistää erityisesti rakennus-, prosessi- ja energiateollisuuden vihreää siirtymää tieteen ja teknologian avulla. Tavoittelemme kasvua keskittymällä kansainvälisen liiketoiminnan käynnistämiseen liikevaihdon tuottamiseksi, dataa hyödyntävän liiketoimintaekosysteemin rakentamiseen sekä teollisiin sivuvirtoihin pääsyn varmistamiseen.

Olemme eri puolilla maailmaa rakentamassa asiakkaidemme kanssa ratkaisuja rakennusalan kaikkien aikojen suurimpiin haasteisiin, kuten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen sekä neitseellisten raaka-aineiden säästämiseen.

Viime vuonna tavoitteenamme oli käynnistää pilotointihankkeita testataksemme ratkaisujemme toimivuutta teollisessa mittakaavassa. Yhtenä kasvun mittarina oleva pilottiasiakkaiden määrä lisääntyi viime vuonna yhteensä 25 asiakkaalla (2021:12 pilottiasiakasta). Pilottiasiakkaiden kanssa olemme toteuttaneet yli 200 erilaista tuotannollista ja teknistä tehdastestiä, joiden palautetta olemme hyödyntäneet prosessien ja tuotteiden kehittämisessä.

Otimme viime vuonna ensimmäiset kaupalliset askeleet Suomessa ja muualla Euroopassa sekä Aasiassa. Osa solmituista sopimuksista on johtanut liikevaihtoa tuottavaan betonituotteiden tuotantoon. Betolarin liikevaihto nousi vajaaseen 290 000 euroon edellisvuoden 10 000 eurosta. Se on vaatimaton, mutta kasvuyhtiölle selvä kaupallinen liikkeellelähtö.

Yhtiön liiketappio kaksinkertaistui 11,5 miljoonaan euroon, mikä johtui suunnitelman mukaisesta merkittävästä panostuksesta tuotekehitykseen ja organisaation rakentamiseen. Pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitamme ei ole tarpeen päivittää, mutta teemme strategisia valintoja liiketoiminnan kasvun varmistamiseksi. Viime vuonna tehdyt avainrekrytoinnit yrityksen johtoon sekä muualle organisaatioon vahvistavat kyvykkyyksiämme digitalisaatiossa, toimitusketjun johtamisessa, kaupallisessa toiminnassa sekä tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Tutkimus- ja kehitystoimintamme on keskittynyt yhtäältä materiaalitutkimukseen ja toisaalta tekoälyalustan rakentamiseen. Valtion Ilmastorahasto on rahoittanut alustan kehittämistä edistääkseen ilmastotavoitteitaan.

Betolar on yhtiönä vielä monella tapaa muotoutumisvaiheessa. Listautumisannissa keräämämme noin 35 miljoonaa euroa ovat antaneet meille tuen jatkokehittää ratkaisuja uusiin tuoteryhmiin sekä käynnistää myyntiverkostoamme maailmalla. Myyntitoiminnoissa keskitymme ensivaiheessa markkinoihin, joissa Geoprime-konseptillamme on parhaat kaupalliset edellytykset.

Käynnissä olevan rakennusalan vihreän siirtymän seurauksena vähähiilisten rakennusmateriaalien kysyntä on voimakkaassa kasvussa. Vihreät rahoitusmarkkinat suosivat hankkeita, joilla saavutetaan konkreettisia ja riittävän suuria ilmasto- ja kestävyysvaikutuksia. Rakentamisen ja kaupunkikehityksestä vastaavat toimijat asettavat omia tavoitteitaan, vaatimuksiaan ja ohjausmalleja edistämään vihreiden ratkaisujen käyttöä uudis- ja korjausrakentamisessa sekä infrastruktuurissa. Nämä ohjaavat suosimaan Betolarin sementittömiä, vähähiilisiä ratkaisuja.

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Emoyhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma 31.12.2022 oli 23 130 790,99 euroa. Emoyhtiön tilikauden tulos oli -12 098 481,79 euroa.

Tulevina vuosina Betolar keskittyy kehittämään liiketoimintaansa ja rahoittamaan kasvuaan strategiansa mukaisesti. Yhtiö ei odota jakavansa osinkoa lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. Lisäksi Betolarin rahoitussopimusten ehtoihin sisältyy tiettyjä rajoituksia Betolarin kyvylle maksaa osinkoja tai jakaa muutoin pääomaa.

Lisätietoja rajoituksista löytyy Betolarin listautumisesitteen kohdasta ”Betolarin liiketoiminnan rahoitus”.

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022 ja että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto (tappio) tilille.

 

Varsinainen yhtiökokous

Betolar Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 31.3.2023. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan myöhemmin. 

 

Vuosikertomus ja taloudellinen raportointi 

Vuosikertomus tilikaudelta 2022 julkaistaan viikolla 10, joka alkaa 6.3.2023.

Betolar julkaisee vuonna 2023 seuraavat taloudelliset raportit:

 • 27.4. Liiketoimintakatsaus 1–3/2023 
 • 25.8. Puolivuosikatsaus 2023 
 • 3.11. Liiketoimintakatsaus 1–9/2023

Betolarin taloudelliset raportit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.betolar.com/sijoittajille.

Verkkolähetys sijoittajille ja medialle

Betolar järjestää englanninkielisen suoran verkkolähetyksen sijoittajille ja medialle 14.2.2023 klo 10.00 Suomen aikaa.

Lähetystä voi seurata osoitteessa https://betolar.videosync.fi/q4-2022-result

Esityksessä esitellään Betolarin tilinpäätös sekä muita yhtiön ajankohtaisia aiheita. Tilaisuuden tallenne sekä vastaava suomenkielinen esitys on saatavilla osoitteessa Betolarin sijoittajasivustolla myöhemmin samana päivänä.

Betolar Oyj

Lisätietoja

Riku Kytömäki, toimitusjohtaja, Betolar Oyj, riku.kytomaki@betolar.com, puh. 050 511 8288

Riikka Ylikoski, talousjohtaja, Betolar Oyj, riikka.ylikoski@betolar.com, puh. 040 828 2632

Hyväksytty neuvonantaja:

Aktia Alexander Corporate Finance Oy, +358 50 520 4098

Tietoa Betolarista

Betolar Oyj on suomalainen materiaaliteknologiayritys, joka tarjoaa kestävän ja vähähiilisen betonin tuotannon Geoprime®-ratkaisulla. Ratkaisulla muunnetaan useita aiemmin käyttämättömiä, teollisuuden massiivisia sivuvirtoja sementin korvikkeeksi.

Betolarin tekoälyä hyödyntävä innovaatio voi vähentää huomattavasti hiilidioksidipäästöjä perinteiseen, sementin käyttöön perustuvaan betonin valmistukseen verrattuna optimoimalla jo olemassa olevia valmistusprosesseja. Betolarin missiona on auttaa vähentämään CO2-päästöjä ja neitseellisten luonnonvarojen käyttöä rakentamisessa.

Vuonna 2016 perustettu Betolar on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja yrityksen kotipaikka on Kannonkoskella. Lisätietoa www.betolar.com

Betolar Oyj Tilinpäätöstiedote