Yhtiötiedotteet

Betolar Oyj:n tilinpäätöstiedote 1–12/2023: Painopiste siirtyi sivuvirtakeskeisesti kaivoksiin ja suurempiin rakentamisen ratkaisuihin

14.2.2024

Betolar Oyj

Yhtiötiedote 

14.2.2024 klo 8.30

Betolar Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2023 (tilintarkastamaton)

Betolar Oyj:n tilinpäätöstiedote 1–12/2023: Painopiste siirtyi sivuvirtakeskeisesti kaivoksiin ja suurempiin rakentamisen ratkaisuihin

Tämä on tiivistelmä vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://www.betolar.com/sijoittajille

Loka-joulukuu 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 217 tuhatta euroa (222 tuhatta euroa)
 • Käyttökate oli -2 370 tuhatta euroa (-2 756 tuhatta euroa)
 • Rahavarat ja lyhytaikaiset rahastosijoitukset kauden lopussa olivat 14 315 tuhatta euroa (26 624 tuhatta euroa)
 • Uusien pilottiasiakkaiden määrä oli 1 (6)
 • Henkilöstömäärä oli kaudella keskimäärin 57 (60)

Tammi-joulukuu 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 515 tuhatta euroa (287 tuhatta euroa)
 • Myyntikate oli 340 tuhatta euroa (121 tuhatta euroa)
 • Käyttökate oli -11 181 tuhatta euroa (-9 988 tuhatta euroa)
 • Liikevoitto (-tappio) oli -13 260 tuhatta euroa (-11 518 tuhatta euroa)
 • Tilikauden tulos oli -13 153 tuhatta euroa (-11 844 tuhatta euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,67 euroa (-0,61 euroa)
 • Rahavarat ja lyhytaikaiset rahastosijoitukset kauden lopussa olivat 14 315 tuhatta euroa (26 624 tuhatta euroa)
 • Uusien pilottiasiakkaiden määrä oli 24 (25)
 • Henkilöstömäärä oli kaudella keskimäärin 60 (51)

Tilikauden 2023 keskeiset tapahtumat  

 • Betolar julkaisi 29.3.2023 päivitetyn strategian ohjaamaan kohti kestävää kasvua ja vahvempaa asemaa arvoketjussa.
 • Strategiapäivityksen mukaisesti kehitystyön painopistettä siirrettiin betonituotteista kohti korkeamman jalostusasteen rakenteellisia tuotteita ja kaivosteollisuuden ratkaisuita.
 • Betolarin sähköenergian varastointia koskeva patentti laajeni Euroopan ja Intian markkinoille.
 • Kannonkosken innovaatiokeskuksen laajennuksen rakennusvaihe saatiin päätökseen toisen vuosineljänneksen lopussa.
 • Waste upcycling -tuotesegmentissä syntyi sivuvirtatutkimukseen ja -hyödyntämiseen liittyvät ensimmäiset sopimukset, joista esimerkkinä oli tutkimusprojektitilaus thaimaalaiselta Inno Precast Company Limitediltä sekä Eesti Energialta.
 • Betolar sai 19.9.2023 positiivisen päätöksen 2,7 miljoonan euron avustuksesta Business Finlandilta vaihtoehtoisten sivuvirtojen tutkimus- ja kehityshankkeeseen.
 • Vahvistaakseen kasvustrategian toteutusta Betolar käynnisti kustannusrakennetta sopeuttavat toimenpiteet, joiden arvioidaan tuottavan vuoden 2024 aikana noin 5 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Osana kokonaisuutta aloitettiin yhtiötä koskevat muutosneuvottelut, jotka saatiin päätökseen lokakuun 2023 alussa.
 • Johtoryhmässä tapahtui muutoksia, kun strategiset kumppanuudet johtaja Janne Rauramo ja operatiivinen johtaja Ilkka Iittiläinen jäivät pois yhtiön palveluksesta. Tuija Kalpala (KTM) nimitettiin uudeksi operatiiviseksi johtajaksi ja aloitti tehtävässään 2.10.2023.

Tilikauden 2023 jälkeiset tapahtumat 

 • Betolarin hallitus vahvisti 14.2.2024 yhtiön päivitetyt keskipitkän aikavälin liiketoiminnalliset sekä taloudelliset tavoitteet. Päivitetyt liiketoiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet perustuvat yhtiön aiemmin julkistamaan strategiaan, joka säilyy ennallaan.
 • Betolar sai 370 000 euron avustuksen Finnpartnershipiltä vähähiilisten ontelolaattojen tehdasvalmistuksen pilotointiin Malesiassa.

Betolarin konsernitilinpäätös 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta on laadittu noudattaen 31.12.2023 voimassa olleita kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) ja tulkintoja (IFRIC).

Tässä katsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon vuonna 2022, ellei toisin ilmoiteta. Vertailukauden luvut perustuvat tilintarkastettuun vuositilinpäätökseen. Kaikki luvut ovat IFRS-standardin mukaiset. Betolar on siirtynyt IFRS-raportointiin tilikaudella 2022. Vertailukaudella julkaistut puolivuositiedot ja neljännesvuositiedot kaudelta 7–12/2022 ja 10–12/2022 on oikaistu tässä raportissa IFRS-standardia vastaaviksi. Lisätietoja IFRS-siirtymästä löytyy siirtymätiedotteesta, joka on julkaistu 21.12.2022.

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

Hallitus esittää, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1–31.12.2023 ja että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto (tappio) tilille.

Avainluvut

Konsernin keskeiset tunnusluvut

(tuhatta euroa, jollei toisin ilmoitettu) 10–12/
2023
10–12/
2022
7–12/
2023
7–12/
2022
2023 2022
Taloudelliset tunnusluvut            
Liikevaihto 217 222 385 267 515 287
Myyntikate1     304 126 340 121
Käyttökate1,2 -2 370 -2 756 -4 995 -5 471 -11 181 -9 988
Liikevoitto (-tappio)     -6 185 -6 523 -13 260 -11 518
Voitto (-tappio) ennen veroja     -6 126 -6 422 -13 177 -11 873
Tilikauden tulos     -6 122 -6 405 -13 153 -11 844
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, euroa1,3     -0,31 -0,33 -0,67 -0,61
Rahavarat ja lyhytaikaiset rahastosijoitukset1,2 (kauden lopussa) 14 315 26 624 14 315 26 624 14 315 26 624
             
Operatiiviset tunnusluvut            
Henkilöstö (keskimääräinen lukumäärä kauden aikana) 57 60 58 60 60 51
Uusien pilottiasiakkaiden lukumäärä1,2 1 6 6 11 24 25

 

 1. Betolar käyttää puolivuosittain operatiivisen kannattavuuden ja liiketoiminnan kehittymisen mittareina eräitä vaihtoehtoisia tunnuslukuja (myyntikate, käyttökate, osakekohtainen tulos, rahavarat ja lyhytaikaiset rahastosijoitukset sekä uusien pilottiasiakkaiden lukumäärä). Näiden tunnuslukujen määritelmät ja laskentakaavat löytyvät katsauksen liitteenä.  
 2. Betolar käyttää neljännesvuosittain operatiivisen kannattavuuden ja liiketoiminnan kehittymisen mittareina eräitä vaihtoehtoisia tunnuslukuja (käyttökate, rahavarat ja lyhytaikaiset rahastosijoitukset ja pilottiasiakkaiden lukumäärä). Näiden tunnuslukujen määritelmät ja laskentakaavat löytyvät katsauksen liitteenä.
 3. Osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytettyjen osakkeiden lukumäärä on seuraavanlainen: 31.12.2023: 19 606 882 kpl, 31.12.2022: 19 531 757 kpl. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä eri ajanjaksoilla on seuraava: 1–12/2023: 19 569 320 kpl, 7–12/2023: 19 579 236 kpl, 1–12/2022: 19 487 891 730 kpl, 7–12/2022: 19 524 552 kpl.

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki tilikaudesta 2023

Onnistuimme vuoden 2023 aikana parantamaan sementtiä korvaavan materiaaliteknologiamme lisäarvoa ja myyntiä eri asiakassegmenteille rakentamisesta kaivostoimintaan. Ratkaisujemme kysyntä pysyi vakaana: autamme asiakkaitamme pienentämään CO2-päästöjään sekä vähentämään neitseellisten luonnonvarojen käyttöä.

Päivitimme strategiaamme maaliskuun lopulla. Jatkuvasti kasvava ymmärryksemme avautuvista markkinoista sekä ratkaisujemme sovellettavuudesta ja potentiaalista on tarkentanut suuntaamme. Uusina painopisteinä ovat olleet siirtyminen suuremman mittakaavan asiakkuuksiin, kaivossektorin sovellusten kehityksen aloittaminen, hyödyntämättömien teollisten sivuvirtojen tutkiminen ja tuotteistaminen sekä vahvemman aseman ottaminen sivuvirtojen arvoketjusta.

Edettyämme vuoden 2023 aikana strategisen fokuksen muutoksissa, julkaisimme kauden jälkeen tarkennuksia liiketoiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiimme. Painopisteen siirtäminen sivuvirtakeskeiseen, suurempien asiakkuuksien ja korkeamman lisäarvon kaivos- ja rakennusmateriaaleihin rakentaa kasvua uudelle perustalle. Erityisesti hyödyntämättömien sivuvirtojen pitkäjänteinen tutkimustyö mahdollistaa uutta arvoa materiaaliteknologiallemme, asiakkaillemme ja ympäristölle. Uutta perustaa rakentaessamme päivitämme arviotamme liikevaihtomme kasvunopeudesta strategiakaudella. Vastaavasti arvioimme, että strategian onnistunut toteutus tulee luomaan aiempaa vahvempaa kasvu- ja skaalautumispotentiaalia.

Tutkimuspalveluprojektien myynti kasvoi vuoden aikana. Esimerkkejä vuoden viimeiseltä neljännekseltä ovat Metson sekä Eesti Energian kanssa tehdyt sopimukset. Tavoitteenamme on auttaa löytämään uutta kestävää käyttöä joko Eesti Energian omassa tai Metson omien asiakkaiden toiminnassa syntyville sivuvirroille. Asiakkuudet tämän kokoluokan yritysten kanssa parantavat näkyvyyttämme ja vahvistavat globaalisti erityisesti waste upcycling –liiketoimintamme kasvumahdollisuuksia.

Sementittömän rakentamisen ratkaisujen tarjoamisessa siirsimme painopistettä suuremman mittakaavan ja korkeamman jalostusarvon sovelluksiin. Tavoitteemme on siirtyä pienemmistä betonituotteista ontelolaattojen ja muiden kantavien rakenteiden kaltaisiin rakenteellisiin betonituotteisiin. Loppuvuonna testasimme onnistuneesti tämän tavoitteen kannalta keskeistä päivitettyä geopolymeerireseptiikkaa ja annostelujärjestelmää.

Liikevaihtomme kasvoi edellisvuodesta ja sitä syntyi lisenssi- ja materiaalimaksujen lisäksi myös uusien, päivitetyn strategiamme mukaisten tutkimuspalveluprojektien myynnistä. Kannattavuutemme on edelleen liiketoiminnan alkuvaiheessa olevan yhtiön profiilille tyypillinen. Panostimme voimakkaasti kasvuun vahvistamalla prosessejamme ja osaamistamme, joilla vastaamme asiakkaiden tarpeisiin. Panostusten vastapainoksi tarkastelimme kulurakennettamme päivitetyn strategian valossa ja veimme läpi merkittävän, strategiaa tukemattomien kulujen leikkauksen. Arvioimme säästöjen vaikutuksen toteutuvan täysimääräisesti vuoden 2024 aikana. Saimme lisäksi päätöksen merkittävästä, 2,7 miljoonan euron Business Finland -tuesta vaihtoehtoisten sivuvirtojen tutkimus- ja kehityshankkeeseen, jota tulemme nostamaan vuosien 2024 ja 2025 aikana.

Betolarin innovaatiotoiminta on liiketoimintamme perusta. Vuoden aikana Kannonkoskella käyttöönotettu innovaatiokeskuksen laajennus auttaa meitä laajentamaan materiaalinkäsittelymahdollisuuksia sekä raaka-aineiden olosuhteiden vakiinnuttamista. Tämä luo pohjan vaativampien rakenteellisten elementtien kehittämiselle sekä vahvistavat asemaamme tukemalla pitkän aikavälin kehitystavoitteitamme.

Strategisen fokuksen ja roolituksen kirkastamiseksi tiivistimme johtoryhmäämme kuuteen henkilöön. Lokakuun alussa saimme johtoryhmän vahvistukseksi Tuija Kalpalan, jolla on kokemusta kansainvälisistä hankinnan, logistiikan ja strategisen kehittämisen johtotehtävistä.

Saumaton tiimityö ja yhteinen tahto toimia oikein ovat avainasemassa matkallamme kohti kestävää menestystä. Vahvistimme sitoutumisemme vastuulliseen ja eettiseen liiketoimintaan lanseerattuamme eettiset toimintaperiaatteet. Lisäksi koulutimme henkilöstömme monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden saralla. Sydämellinen kiitos henkilöstöllemme heidän sitoutumisestaan – yhdessä eteenpäin vihreässä siirtymässä.

Varsinainen yhtiökokous

Betolar Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 27.3.2024. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan myöhemmin. 

Vuosikertomus ja taloudellinen raportointi

Betolar julkaisee vuonna 2024 seuraavat taloudelliset raportit:

 • 30.4. Q1 liiketoimintakatsaus
 • 27.8. Puolivuosikatsaus
 • 1.11. Q3 liiketoimintakatsaus

Vuosikertomus vuodelta 2023 julkaistaan viimeistään 6.3.2024. Betolarin taloudelliset raportit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.betolar.com/sijoittajille

Verkkolähetys sijoittajille ja medialle

Betolar järjestää englanninkielisen suoran verkkolähetyksen sijoittajille ja medialle 14.2.2024 klo 10.00 Suomen aikaa.

Lähetystä voi seurata osoitteessa https://betolar.videosync.fi/q4-2023

Englanninkielisessä esityksessä toimitusjohtaja Riku Kytömäki ja talousjohtaja Riikka Ylikoski esittelevät Betolarin tilinpäätöksen sekä muita yhtiön ajankohtaisia aiheita. Tilaisuuden tallenne sekä vastaava esitys on saatavilla osoitteessa Betolarin sijoittajasivustolla myöhemmin samana päivänä.

Betolar Oyj

Lisätietoja:

Riku Kytömäki, toimitusjohtaja, Betolar Oyj, riku.kytomaki@betolar.com, puh. +358 50 511 8288

Hyväksytty neuvonantaja:

Aktia Alexander Corporate Finance Oy, +358 50 520 4098

Tietoa Betolarista

Betolar Oyj on suomalainen materiaaliteknologiayritys, joka tarjoaa kestävän ja vähähiilisen betonin tuotannon Geoprime-ratkaisulla. Ratkaisulla muunnetaan teollisuuden sivuvirtoja sementin korvikkeeksi.

Betolarin tekoälyä hyödyntävä innovaatio voi vähentää huomattavasti sementin käytöstä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä optimoimalla olemassa olevia valmistusprosesseja, tukemalla ratkaisukehitystä kehittyneellä analytiikalla ja luomalla globaaleita markkinoita sivuvirroille. Betolarin missiona on auttaa vähentämään CO2-päästöjä ja neitseellisten luonnonvarojen käyttöä.

Vuonna 2016 perustettu Betolar on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja yrityksen kotipaikka on Kannonkoskella. Lisätietoa www.betolar.com.

Betolar 2023 Tilinpäätöstiedote

Tilaa tiedotteemme