Yhtiötiedotteet

Betolar Oyj:n puolivuosikatsaus 1–6/2023: Strategian toteutus jatkui – onnistumisia kehitystyössä

25.8.2023

 

Betolar Oyj

Yhtiötiedote

25.8.2023 klo 8.30

Betolar Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023 (tilintarkastamaton)

Betolar Oyj:n puolivuosikatsaus 1–6/2023: Strategian toteutus jatkui – onnistumisia kehitystyössä

Tämä on tiivistelmä vuoden 2023 tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa: https://www.betolar.com/sijoittajille

Huhti-kesäkuu 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 88 tuhatta euroa (7 tuhatta euroa)
 • Käyttökate oli -3 062 tuhatta euroa (-2 537 tuhatta euroa)
 • Rahavarat ja lyhytaikaiset rahastosijoitukset kauden lopussa olivat 18 514 tuhatta euroa (33 590 tuhatta euroa)
 • Uusien pilottiasiakkaiden määrä oli 13 (9)
 • Henkilöstömäärä oli keskimäärin 63 (46)

Tammi-kesäkuu 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 131 tuhatta euroa (21 tuhatta euroa)
 • Myyntikate oli 36 tuhatta euroa (-5 tuhatta euroa)
 • Käyttökate oli -6 186 tuhatta euroa (-4 517 tuhatta euroa)
 • Liikevoitto (-tappio) oli -7 075 tuhatta euroa (-4 994 tuhatta euroa)
 • Kauden tulos oli -7 031 tuhatta euroa (-5 438 tuhatta euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,36 euroa (-0,28 euroa)
 • Rahavarat ja lyhytaikaiset rahastosijoitukset kauden lopussa olivat 18 514 tuhatta euroa (33 590 tuhatta euroa)
 • Pilottiasiakkaiden määrä oli 18 (14)
 • Henkilöstömäärä kasvoi ja oli kaudella keskimäärin 64 (49)

Keskeiset tapahtumat kaudella

 • Consolis Parman kanssa julkistettiin vähähiilisten ontelolaattojen yhteiskehitystyön lupaavista tuloksista, ja tavoitteena on siirtyä seuraavaksi tuotantovaiheeseen. 
 • Strategiapäivityksen mukaisesti kehitystyön painopistettä siirrettiin esivaletuista betonituotteista kohti korkeamman jalostusasteen rakenteellisia tuotteita.
 • Waste upcycling -liiketoiminnassa edettiin analsiimihiekkojen tuotteistamisen saralla.
 • Innovaatiokeskuksen laajennuksen rakennusvaihe saatiin päätökseen toisen vuosineljänneksen lopussa.
 • Betolarin sähköenergian varastointia koskeva patentti laajeni Euroopan ja Intian markkinoille.
 • Operatiivinen johtaja sekä johtoryhmän jäsen Ilkka Iittiläinen siirtyi uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle.

Kauden jälkeen

 • Tuija Kalpala (KTM) nimitettiin 31.7.2023 Betolar Oyj:n operatiiviseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään 1.11.2023.

Betolarin konserniraportointi 30.6.2023 päättyneeltä katsauskaudelta on laadittu noudattaen 30.6.2023 voimassa olleita kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) ja tulkintoja (IFRIC).

Tässä katsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon vuonna 2022, ellei toisin ilmoiteta. Vertailukauden luvut perustuvat tilintarkastettuun vuositilinpäätökseen. Kaikki luvut ovat IFRS-standardin mukaiset. Betolar on siirtynyt IFRS-raportointiin tilikaudella 2022. Vertailukaudella julkaistut puolivuositiedot kaudelta 1–6/2022 on oikaistu tässä raportissa IFRS-standardia vastaaviksi. Lisätietoja IFRS-siirtymästä löytyy siirtymätiedotteessa, joka on julkaistu 21.12.2022.

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki

Julkaisimme maaliskuussa päivitetyn strategian ja jatkoimme vuoden ensimmäisellä puoliskolla kasvustrategian toteuttamista valituilla markkina-alueilla. Betonituotteissa teimme uusia kaupallisia avauksia Intiassa maan itäosissa ja Lähi-idässä. Euroopassa otimme merkittäviä askeleita rakennuselementtien kehityksessä, ja tutkimus- ja kehitystoiminta eteni ensimmäisellä vuosipuoliskolla suunnitellusti.

Rakennusmarkkinan poikkeuksellisen haastavasta tilanteesta huolimatta pilotointi on jatkunut. Rakentamisen rauhoittuminen antaa tuotekehityksestä kiinnostuneille yrityksille tilaisuuden pilotointiin ja luoda seuraavan kasvuvaiheen kyvykkyyksiä, jotka liittyvät erityisesti vihreään siirtymään. Näemme rakennusalan taantuman myös mahdollisuutena Betolarille.

Tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Operatiivinen tulos oli odotetusti negatiivinen, koska panostamme voimakkaasti strategian mukaiseen kasvuun, kaupallistamiseen sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan. Betonituotesegmentissä olemme lukuisten asiakkaiden ja pilottien kautta keränneet kenttäkokemusta. Näiden kokemusten avulla olemme pystyneet kehittämään uutta geopolymeerireseptiikkaa ja annostelua, mikä entisestään parantaa tuotteen laatuominaisuuksia, kuten pitkäaikaiskestävyyttä ja suola-pakkasrasitusta.

Olemme alkuvuonna aloittaneet strategian mukaisesti kehitystyön painopisteen siirtämisen esivaletuista betonituotteista kohti korkeamman jalostusasteen rakenteellisia tuotteita, joista kärkihankkeena on ollut vähähiilisten ontelolaattojen kehitys. Julkistimme kesäkuussa Consolis Parman kanssa yhteiskehitystyön lupaavista tuloksista, ja tavoitteena on siirtyä seuraavaksi tuotantovaiheeseen.  

Waste upcycling -liiketoiminnassa etenimme erityisesti analsiimihiekkojen tuotteistamisen saralla. Akkuteollisuus toimii merkittävänä ajurina, sillä akkuteollisuuden sivuvirtaomistajat pyrkivät lisääntyvissä määrin löytämään ratkaisuja sivuvirtojen hyödyntämiselle. Strategiapäivityksen myötä Betolarin toiminnassa korostuu sivuvirtojen saatavuuden varmistaminen. Pyrimme aktiivisemmin vaikuttamaan myös ajureihin, jotka määrittävät geopolymeerimarkkinan kasvua. Siksi aloitimme sivuvirtaomistajille suunnatun Waste upcycling -palvelukokonaisuuden kehityksen.

Yksi merkittävä toimintaympäristöllinen teema EU-alueella on sääntelyn ja hankinnan merkitys kiertotaloudessa. Nykyiset betonistandardit edellyttävät monessa maassa, että betonissa on käytettävä osittain perinteistä sementtiä, vaikka geopolymeereillä voidaan saada jopa parempia ominaisuuksia ympäristön tai teknisen suorituskyvyn näkökulmasta. Teemme töitä yhdessä kaupunkien ja kansainvälisten betoniyhdistysten kanssa edistääksemme vähähiilisten ja kestävien kiertotalousmateriaalien yleistymistä rakentamisessa.

Terve yrityskulttuuri on meille olennaisen tärkeää kasvupolullamme. Keväällä panostimme henkilöstömme kouluttamiseen monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden saralla ja lanseerasimme eettiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct), jotka ohjaavat jokaista työntekijäämme ja sidosryhmäämme toimimaan vastuullisesti ja eettisesti.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

(tuhatta euroa, jollei toisin ilmoitettu) 4–6
2023
4–6
2022
1–6
2023
1–6
2022
1–12
2022
4
Taloudelliset tunnusluvut          
Liikevaihto 88 7 131 21 287
Myyntikate1     36 -5 121
Käyttökate1,2 -3 062 -2 537 -6 186 -4 517 -9 988
Liikevoitto (-tappio)     - 7 075 -4 994 -11 518
Voitto (-tappio) ennen veroja     -7 051 -5 451 -11 873
Kauden tulos     -7 031 -5 438 -11 844
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, euroa 1,3     -0,36 -0,28 -0,61
Rahat ja lyhytaikaiset rahastosijoitukset (kauden lopussa)1,2 18 514 33 590 18 514 33 590 26 624
           
Operatiiviset tunnusluvut          
Henkilöstö (keskimääräinen lukumäärä kauden aikana) 63 46 64 49 51
Uusien pilottiasiakkaiden lukumäärä1,2 13 9 18 14 25

 

 

 1. Betolar käyttää puolivuosittain operatiivisen kannattavuuden ja liiketoiminnan kehittymisen mittareina eräitä vaihtoehtoisia tunnuslukuja (myyntikate, käyttökate, osakekohtainen tulos, rahavarat ja lyhytaikaiset rahastosijoitukset sekä pilottiasiakkaiden lukumäärä). Näiden tunnuslukujen määritelmät ja laskentakaavat löytyvät katsauksen liitteenä. 
 2. Betolar käyttää neljännesvuosittain operatiivisen kannattavuuden ja liiketoiminnan kehittymisen mittareina eräitä vaihtoehtoisia tunnuslukuja (käyttökate, rahavarat ja lyhytaikaiset rahastosijoitukset ja pilottiasiakkaiden lukumäärä). Näiden tunnuslukujen määritelmät ja laskentakaavat löytyvät katsauksen liitteenä.
 3. Osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytettyjen osakkeiden lukumäärä on seuraavanlainen: 30.6.2023: 19 551 590 kpl, 30.6.2022: 19 517 346 kpl, 1–6/2023:19 541 674 kpl, 1–6/2022: 19 480 685 kpl ja 31.12.2022: 19 531 757 kpl.
 4. Tilikauden 2022 luvut on tilintarkastettu.

 

Betolarin taloudelliset raportit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.betolar.com/sijoittajille.

Verkkolähetys sijoittajille ja medialle 

Betolar järjestää englanninkielisen suoran verkkolähetyksen sijoittajille ja medialle 25.8.2023 klo 10.00 Suomen aikaa. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://betolar.videosync.fi/q2-2023-result/register

Esityksessä toimitusjohtaja Riku Kytömäki ja talousjohtaja Riikka Ylikoski esittelevät Betolarin puolivuosikatsauksen sekä muita yhtiön ajankohtaisia aiheita. Tilaisuuden tallenne sekä vastaava englanninkielinen esitys on saatavilla osoitteessa Betolarin sijoittajasivustolla myöhemmin samana päivänä.

Betolar Oyj

Lisätietoja

Riku Kytömäki, toimitusjohtaja, Betolar Oyj, riku.kytomaki@betolar.com, +358 50 511 8288
Riikka Ylikoski, talousjohtaja, Betolar Oyj, 040 828 2632, riikka.ylikoski@betolar.com, +358 40 828 2632

Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, +358 50 520 4098

Tietoa Betolarista

Betolar Oyj on suomalainen materiaaliteknologiayritys, joka tarjoaa kestävän ja vähähiilisen betonin tuotannon Geoprime-ratkaisulla. Ratkaisulla muunnetaan teollisuuden sivuvirtoja sementin korvikkeeksi.

Betolarin tekoälyä hyödyntävä innovaatio voi vähentää huomattavasti sementin käytöstä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä optimoimalla olemassa olevia valmistusprosesseja, tukemalla ratkaisukehitystä kehittyneellä analytiikalla ja luomalla globaaleita markkinoita sivuvirroille. Betolarin missiona on auttaa vähentämään CO2-päästöjä ja neitseellisten luonnonvarojen käyttöä.

Vuonna 2016 perustettu Betolar on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja yrityksen kotipaikka on Kannonkoskella. Lisätietoa www.betolar.com.

Betolar Oyj - Puolivuosikatsaus 2023