Yhtiötiedotteet

Betolar Oyj:n liiketoimintakatsaus 1–3/2023: Päivitetty strategia ohjaa kohti kestävää kasvua ja uusien sivuvirtojen hyödyntämistä

27.4.2023

 

Betolar Oyj

Yhtiötiedote

27.4.2023 klo 08:30

 

Betolar Oyj:n liiketoimintakatsaus 1–3/2023 (tilintarkastamaton)

Betolar Oyj:n liiketoimintakatsaus 1–3/2023: Päivitetty strategia ohjaa kohti kestävää kasvua ja uusien sivuvirtojen hyödyntämistä

Tammi-maaliskuu 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 43 (13) tuhatta euroa
 • Käyttökate1 oli -3 124 (-1 980) tuhatta euroa
 • Uusien pilottiasiakkaiden1 määrä oli 5 (5)
 • Henkilöstömäärä oli keskimäärin 66 (38)
 • Rahavarat ja lyhytaikaiset rahastosijoitukset olivat kauden lopussa 22 604 (36 350) tuhatta euroa

Keskeiset tapahtumat kaudella

 • Panostukset kaupallistamiseen, tutkimukseen ja kehitykseen jatkuivat
 • Betolar julkaisi päivitetyn strategian ohjaamaan kohti kestävää kasvua ja vahvempaa asemaa arvoketjussa
 • Varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2023 kahdella paikkakunnalla Espoossa ja etäyhteyden välityksellä Kannonkoskella
 • Operatiivinen johtaja sekä johtoryhmän jäsen Ilkka Iittiläinen ilmoitti siirtyvänsä uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle ja hänen työsuhteensa päättyy viimeistään 2.6.2023

Tietoa tästä liiketoimintakatsauksesta

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön strategian etenemistä sekä liiketoiminnan kehittymistä kuvaavat keskeiset tiedot ja tunnusluvut. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät luvut ovat tilintarkastamattomia. Luvut sulkeissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita.

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yleinen kiinnostus Betolarin sementtiä korvaavaa Geoprime-ratkaisua kohtaan kehittyi edelleen Euroopassa ja Aasiassa. Tekninen ja kaupallinen myyntityö kohdistui erityisesti suurempaan asiakaskokoon ja asiakassegmentteihin. 

Tarjoomamme ja sen kehittäminen jakautuvat neljään tuotesegmenttiin: betonituotteet, rakennuselementit, kaivosteollisuus, sekä prosessiteollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttäminen (waste upcycling). 

Tammi-maaliskuun myynti muodostui betonituotesegmentin lisenssimaksuista ja kemikaalimyynnistä.  Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta, mutta jäi kuitenkin selvästi edellisestä vuosineljänneksestä. Betonituotesegmentin asiakkaiden sesonkivaihtelu heijastui osittain Geoprime-tuotantoihin. Euroopassa hitautta aiheuttivat alkuvuoden huoltoseisokit, kun taas Intiassa talviolosuhteet vaikuttivat tuotannon ajoihin. Tästä huolimatta Betolarin ratkaisut herättävät kasvavaa kiinnostusta uusasiakashankinnassa valituilla markkina-alueilla.

Jatkoimme vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kolmen tuotesegmentin kaupallistamista ja etenimme niihin liittyvissä kehitys- ja yhteistyöhankkeissa. Päivitetyn strategiamme mukaisesti keskitymme jatkossa betonituotteiden lisäksi uusien sivuvirtojen kaupallistamiseen, vahvemman arvoketjuaseman saavuttamiseen sekä rakennuselementtien ja kaivosteollisuuden sementtiä korvaavien ratkaisujen tarjoamiseen.

Tutkimus- ja kehitystoiminta edistyi kaudella sekä omana toimintanamme että yhdessä kehityskumppaneiden kanssa. Kauden aikana käynnistimme ensivaiheen materiaalitutkimukseen keskittyvän laboratoriotoiminnan Otaniemen toimipisteessämme Espoossa sekä aloitimme Kannonkosken innovaatiokeskuksen laajennuksen rakennuttamisen. Laajennus tulee mahdollistamaan muun muassa suurempien betonielementtien testauksen ja uusien innovaatioratkaisujen tehokkaamman kehittämisen. 

Tammi-maaliskuun tulos oli odotetusti negatiivinen, koska panostamme voimakkaasti strategian mukaiseen kasvuun, kaupallistamiseen sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan. Tiimimme on nyt pitkälti koottu ja varustettu sekä puitteet rakennettu. Arvioimmekin henkilöstömäärämme ja muiden kulujen kasvun tasoittuvan ja ryhtyvän seuraamaan yhtiön liiketoiminnan kasvamista. 

Julkistimme maaliskuussa päivityksen strategiaamme analysoituamme Geoprime-ratkaisun tuotannollista potentiaalia sekä markkinamahdollisuuksia ensimmäisen kaupallisen toimintavuoden jälkeen. Olennaista on, että Geoprime-konsepti on osoitettu toimivaksi betonituotteissa.

Keskeinen strategiatarkastelun huomio on ollut sivuvirtojen paremman hallinnan tarve, sillä niiden saatavuudella ja hinnalla on keskeinen rooli liiketoiminnan arvonluonnissa. Siksi kiihdytämme vaihtoehtoisten sivuvirtojen kehittämistyötä sementin käytön korvaamiseksi eri asiakassegmenteissä. Vahvemman aseman ottaminen teollisten sivuvirtojen arvoketjussa rakentaa kilpailuetuamme ja mahdollistaa paremman arvonluontipotentiaalin tulevaisuudessa.

Betolarin strategiapäivitys tukee tavoitettamme olla edelläkävijä rakentamisen ja teollisuuden globaalien kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa. Tutkimus- ja kehitystyömme saa lisää vauhtia datasta, jota kertyy eri asiakkuuksissa ja tuotesovelluksissa.

Yhtiön keskiössä olevat ihmiset ja ydinosaamiset heijastelevat strategisia painotuksia. Rohkeus, vastuullisuuteen sitoutuminen ja yhdessä tekeminen ovat arvoja, jotka yhdessä jaamme ja joista olemme ylpeitä. Olemme jatkuvasti oppiva vähähiilisten ratkaisujen tarjoaja, jonka ydinosaamista on tieteeseen perustuva materiaali- ja sivuvirtatietämys yhdistettynä syvälliseen toimialatuntemukseen.

Liiketoimintakatsauksen avainluvut

(tuhatta euroa, jollei toisin ilmoitettu) 1–3
2023
1–3
2022
1–12
2022
Taloudelliset tunnusluvut
Liikevaihto 43 13 287
Käyttökate1 -3 124 -1 980 -9 988
Rahat ja lyhytaikaiset rahastosijoitukset (kauden lopussa) 22 604 36 350 26 624
Operatiiviset tunnusluvut
Henkilöstö (keskimääräinen lukumäärä kauden aikana) 66 38 51
Uusien pilottiasiakkaiden lukumäärä1 5 5 25

1) Betolar käyttää operatiivisen kannattavuuden ja liiketoiminnan kehittymisen mittareina eräitä vaihtoehtoisia tunnuslukuja (käyttökate, rahavarat ja lyhytaikaiset rahastosijoitukset ja pilottiasiakkaiden lukumäärä). Näiden tunnuslukujen määritelmät ja laskentakaavat löytyvät katsauksen liitteenä.

Liiketoimintakatsaus 1–3/2023

Betolarin tarjooma ja tutkimus- ja tuotekehitys keskittyvät tällä hetkellä neljään tuotesegmenttiin: betonituotteet, rakennuselementit, kaivosteollisuus, sekä prosessiteollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttäminen (waste upcycling).

Betonituotteet

Betolarin ensimmäinen tavoite on Geoprime-ratkaisun kaupallistaminen betonituotteissa sekä infratuotteissa kuten viemäriputkissa. Betonituotesegmentin asiakkaiden sesonkivaihtelu heijastui osittain Geoprime-tuotantoihin. Kesto pilotista tuotannon käynnistykseen on ollut pidempi kuin odotettiin. Euroopassa alkuvuoden huoltoseisokit hidastivat tuotantomäärien kasvua. Intiassa talviolosuhteet hidastivat nykyisten asiakkaiden tuotannon ajoja.

Uusasiakashankinnassa kiinnostus ja suorakontaktoinnit Betolarin ratkaisuja kohtaan on kasvanut aiempaan verrattuna ja Geoprime-ratkaisun käyttöönottoon tähtäävä pilotointitoiminta jatkui eri markkinoilla. EMEA-alueella Betolar toteutti kauden aikana uusasiakaspilotteja muun muassa Hollannissa, Saksassa sekä Abu Dhabissa. Etenkin Lähi-idässä vihreä siirtymä ja kestävän rakentamisen markkinat ovat kasvaneet viime vuosina merkittävästi, mikä on näkynyt lisääntyneenä kiinnostuksena myös vähähiilisiä betoniratkaisuja kohtaan.

Kauden aikana Betolar hyväksyttiin Saudi-Arabiassa sijaitsevan NEOM-kaupunkiprojektin toimittajarekisteriin. Se on yksi maailman suurimmista ja kunnianhimoisimmista vähähiilisistä kaupunkiprojekteista, jonka suunniteltu kokonaispinta-ala on noin 26 500 km². Projektin on suunniteltu valmistuvan vuoteen 2025 mennessä ja sen kustannusarvio on noin 500 miljardia dollaria. Hankkeen on määrä olla yksi Saudi-Arabian kestävän kehityksen Visio 2030 -ohjelman tärkeimmistä osista, joka pyrkii monipuolistamaan maan taloutta ja vähentämään sen riippuvuutta öljystä. NEOM-hankkeessa tullaan hyödyntämään toimittajarekisteriä rakennusmateriaalien valinnassa.

Rakennuselementit

Betolar kehittää Geoprime-ratkaisuaan sovellettavaksi seuraavaksi ammattirakentamisen suurten volyymien arvoketjuun. Rakennusmateriaaleissa valmisbetoni ja suurelementit korostuvat etenkin suuren volyymin rakentamisessa. Valmisbetonissa ja suurelementeissä vaiheittainen siirtyminen pois sementistä on rakennuttajille keskeinen keino pienentää hiilijalanjälkeä merkittävästi ja ilman merkittäviä investointeja.

Betolar kehittää alkulujuutta parantavaa Geoprime Hybrid -kiihdytinratkaisua betonille, jonka valmistuksessa käytetään masuunikuonaa sisältävää CEM III -sementtiä. Kiihdytinratkaisua voidaan käyttää suurelementtien valmistamiseen siten, että saavutetaan riittävän nopea alkulujuus ja mahdollistetaan normaali tuotteen valmistussykli tehtaalla. Kauden aikana Geoprime Hybrid -ratkaisun tuotekehitystä jatkettiin erityisesti liittyen rakenteellisten betonituotteiden kaupallistamiseen sekä pitkäaikaiskestävyyden varmentamiseen. Lisäksi tuotekehitystä edistettiin akateemisessa Loikka-hankkeessa.

Kaivokset

Kaivosteollisuudessa käytetään sementtiä kaivostoiminnan eri osa-alueilla. Lisäksi metallien talteenotossa ja rikastamisessa syntyy globaalisti merkittävät määrät metallipitoisia jätevesiä, lietteitä ja sakkoja, joiden käsittely ja säilytys edellyttävät kaivosalueilla altaita. Kaivoksilla on vastaavat tarpeet kuin rakentamisessakin muuttaa perinteisiä toimintatapoja kestävän kehityksen mukaiseksi. Kauden aikana jatkoimme materiaalitutkimusta ja ratkaisukehitystä kaivosteollisuuden tarpeisiin.

Sivuvirtojen hyödyntäminen

Globaalisti syntyy huomattavia määriä teollisia sivuvirtoja, joille ei ole tällä hetkellä hyötykäyttöä. Betolar kehittää tekoälypohjaista data- ja analytiikka -alustaa, joka mahdollistaa hyödyntämättömien sivuvirtojen tehokkaan tutkimustyön ja tuotteistamisen eri käyttötarkoituksiin.

Kauden aikana tehostettiin sivuvirtojen globaalia kartoittamista ja käyttöönoton arviointia. Lisäksi Betolar käynnisti kansainvälisten toimijoiden kanssa kaupallisia projekteja tavoitteena hyödyntää   paikallisia sivuvirtoja. Tarve uusien sivuvirtojen hyödyntämiselle korostuu, kun rakennusteollisuuden käyttämiin seosaineeksi hyväksyttäviin sivuvirtoihin kuten masuunikuonaan (GGBFS) kohdistuu kasvavaa markkinakysyntää.

Ensimmäisellä neljänneksellä jatkettiin materiaalitutkimusta EU EXCEED hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeen 15 kumppanin konsortio kehittää uutta jätteetöntä, monimetalli- ja mineraalikaivostoimintaa, jossa tutkitaan kustannustehokkaita ja kestäviä talteenottotapoja kriittisille metalleille ja teollisuusmineraaleille, joita syntyy sivuvirtoina Euroopan litiumtuotannossa. Betolar tarjoaa asiantuntijuutta rakentamisen sovellusalueisiin, ja hankkeen puitteissa jatkettiin tutkimus ja tuotekehitystä litiumin talteenotossa syntyvän sivuvirran hyödyntämiseen.

Strategia vuosille 2023–2025

Betolarin hallitus on vahvistanut yhtiön päivitetyn strategian vuosille 2023–2025. Yhtiön strategian päämääränä on olla houkuttelevin vihreän siirtymän kumppani rakennus-, betoni-, sementti- ja kaivosteollisuudelle. Uudistukset ovat osa Betolarin pitkän aikavälin jatkuvaa strategian tarkastelua.

Päivitetty strategia

Betolar jatkaa vuoden 2021 lopun listautumisannin yhteydessä esitetyn strategiansa toteuttamista uusilla painotuksilla. Vuoden 2022 aikana yhtiö toteutti strategiaa käynnistämällä asiakkaidensa kanssa betonituotteiden kaupallista tuotantoa Euroopassa ja Aasiassa. Vuonna 2023 yhtiö siirtyy strategian toteutuksessa uuteen vaiheeseen ja valmistautuu skaalautumiseen suurempien asiakassovellusten sekä kasvaneen vihreän siirtymän kysynnän vauhdittamana. Betolarin aiemmin ilmoittamat pitkän aikavälin liiketoiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet säilyvät ennallaan – lisätietoa https://www.betolar.com/tavoitteet

Betolarin päivitetty strategia perustuu viiteen keskeiseen teemaan, jotka suuntaavat yhtiötä

 • Fokusoitumaan vaihtoehtoisten sivuvirtojen tunnistamiseen, kehittämiseen ja erityisesti hinnaltaan edullisten jätevirtojen tuotteistamiseen;
 • Hakemaan vahvempaa asemaa arvoketjussa sivuvirtojen suhteen esimerkiksi yhteistyösopimusten tai investointien kautta;
 • Kiihdyttämään Geoprime-ratkaisukehitystä suurivolyymisiin ja skaalautuviin asiakassegmentteihin rakentamisen elementeissä ja kaivosteollisuudessa;
 • Keskittämään myyntiä ja markkinointia maantieteellisille avainmarkkinoille perustuen vihreän siirtymän kysyntään, sivuvirtojen saatavuuteen ja Betolarin kykyyn tuottaa taloudellista lisäarvoa tuotteistettujen sovellusten kautta;
 • Jatkamaan liiketoimintamallin ympärille rakennettavan dataan perustuvan liiketoimintaekosysteemin kehitystä, jossa Betolarin tekoälyalustan rooli on keskeinen.

Yhtiön ydinosaamiset ja niiden kehitystarpeet heijastelevat strategisia painotuksia. Betolar on jatkuvasti oppiva vähähiilisten ratkaisujen tarjoaja, jonka ydinosaamista on tieteeseen perustuva materiaali- ja sivuvirtatietämys yhdistettynä syvälliseen toimialatuntemukseen.

Betolarin strategian etenemistä seurataan jatkossa yhtiön raportointikäytänteiden mukaisesti.

Taloudellinen katsaus 1–3/2023

Betolarin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2023 oli 43 (13) tuhatta euroa ja liikevaihdosta suurin osa koostui Geoprime-konseptin lisenssi- ja kemikaalimyynnistä. 

Käyttökate (EBITDA) oli -3 124 (-1 980) tuhatta euroa.

Betolar on kasvuvaiheen yhtiö, jonka panostukset Geoprime-konseptinsa kehittämiseen ja kansainväliseen kaupallistamiseen kasvoivat voimakkaasti tilikaudella. Negatiivinen käyttökate heijastaa yhtiön kasvustrategian mukaista henkilöstön kasvua ja siihen liittyviä kustannuksia, tutkimuksen ja tuotekehityksen panostuksia sekä kasvustrategian muiden edellytysten ja kyvykkyyksien rakentamisessa. Yhtiö arvioi saavuttavansa liiketoiminnan positiivisen rahavirran vuoteen 2026 mennessä.

Rahavarat ja lyhytaikaiset rahastosijoitukset olivat 22 604 (36 350) tuhatta euroa.

Investoinnit

Betolar on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana investoinut 303 tuhatta euroa Kannonkosken innovaatiokeskuksen laajennukseen.

Tutkimus- ja kehitystoiminta 1–3/2023

Betolarin tutkimus- ja kehitystoiminta eteni kauden aikana suunnitellusti. Toiminta jakautuu viiteen osa-alueeseen; innovaatio, tutkimus, tuotekehitys, digitalisaatio ja data-alusta sekä laboratorio.

Innovaatiotoiminnan tavoitteena on synnyttää täysin uusia ratkaisuja, jotka tuovat liiketoimintaa pitkällä tähtäimellä. Innovaatiotoiminta on alkuvuonna kohdistunut mm. mittauskyvykkyyden parantamiseen, uusien aktivaattorien tutkimiseen, uudentyyppisten sivuvirtojen käsittelymenetelmien kehittämiseen sekä laiteratkaisujen edistämiseen. Viime vuoden lopulla tehdyn päätöksen mukaisesti Betolar aloitti innovaatiokeskuksen laajennuksen toteuttamisen lisätäkseen innovaatiokeskuksen kapasiteettia. Lisäksi käynnistettiin useita patentointiprosesseja tehtyjen keksintöjen ympärille.

Betolar jatkoi laajaa sivuvirtojen tutkimusohjelmaa löytääkseen toimivia vaihtoehtoja terästeollisuuden masuunikuonan (GGBFS) ja erilaisten tuhkien rinnalle. Critical Metalsin kanssa alkaneeseen strategiseen yhteistyöhön liittyen, Betolar jatkoi SSM-kuonan tutkimusohjelmaa ja siirtyi laboratoriotutkimuksista kenttäkokeisiin.

Tuotekehityksessä Betolar on siirtymässä esivaletuista betonituotteista kohti rakenteellisia ratkaisuja. Kehitysyhteistyö Consolis Parman kanssa vähähiilisten ratkaisujen löytämiseksi ontelolaattojen teolliseen valmistukseen eteni onnistuneesti tehdasmittakaavan testaukseen. Betolar käynnisti myös tuotekehitysprojektin kaivosteollisuuteen, jonka tavoitteena on korvata sementti tietyissä kaivosratkaisuissa.

Tekoälyä hyödyntävän data-alustan (Betolar Platform Program) kehitystyö eteni strategian mukaisesti. Datan kerryttäminen muun muassa sivuvirroista, asiakaspiloteista ja Geoprime-lopputuotteiden ominaisuuksista jatkui suunnitellusti.

Laboratoriotoiminta tuottaa tarvittavia analyysejä tutkimuksen ja tuotekehityksen tarpeisiin. Vastatakseen kasvaneisiin analyysimääriin, Betolar käynnisti ensivaiheen materiaalitutkimukseen keskittyvän laboratoriotoiminnan Espoon toimipisteessä.

Henkilöstö ja johto

Betolarin henkilöstömäärä kasvoi vertailukaudesta merkittävästi ja oli tammi-maaliskuun aikana keskimäärin 66 (38). Viime vuoden aktiivisen rekrytointivaiheen jälkeen Betolar siirtyi katsauskaudella panostamaan operatiivisen tuottavuuden kasvattamiseen.

Betolarin johtoryhmän muodostivat 31.3.2023 toimitusjohtaja Riku Kytömäki, talousjohtaja Riikka Ylikoski, kaupallinen johtaja Ville Voipio, teknologiajohtaja Jarno Poskela, strategiset kumppanuudet -johtaja Janne Rauramo, henkilöstöjohtaja Antti Uski ja operatiivinen johtaja Ilkka Iittiläinen.

Betolarin johtoryhmässä tapahtuu muutos, kun operatiivinen johtaja sekä johtoryhmän jäsen Ilkka Iittiläinen ilmoitti siirtyvänsä uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle viimeistään 2.6.2023. Yhtiö on aloittanut rekrytointiprosessin uuden operatiivisen johtajan nimittämiseksi.

Taloudellinen raportointi

Betolar Oyj julkaisee puolivuosikatsauksen sekä liiketoimintakatsaukset vuonna 2023 seuraavasti:

 • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023 perjantaina 25.8.2023
 • Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2023 perjantaina 3.11.2023

Betolarin taloudelliset raportit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilta osoitteessa https://www.betolar.com/sijoittajille.

Betolar Oyj

Lisätietoja

Riku Kytömäki, toimitusjohtaja, Betolar Oyj, +358 50 511 8288
Riikka Ylikoski, talousjohtaja, Betolar Oyj, +358 40 828 2632

Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, +358 50 520 4098

Tietoa Betolarista

Betolar Oyj on suomalainen materiaaliteknologiayritys, joka tarjoaa kestävän ja vähähiilisen betonin tuotannon Geoprime-ratkaisulla. Ratkaisulla muunnetaan teollisuuden sivuvirtoja sementin korvikkeeksi.

Betolarin tekoälyä hyödyntävä innovaatio voi vähentää huomattavasti sementin käytöstä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä optimoimalla olemassa olevia valmistusprosesseja, tukemalla ratkaisukehitystä kehittyneellä analytiikalla ja luomalla globaaleita markkinoita sivuvirroille. Betolarin missiona on auttaa vähentämään CO2-päästöjä ja neitseellisten luonnonvarojen käyttöä.

Vuonna 2016 perustettu Betolar on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja yrityksen kotipaikka on Kannonkoskella. Lisätietoa www.betolar.com.

LIITE
 

Tiettyjen taloudellisten ja operatiivisten indikaattorien laskentakaavat:

 

Tunnusluku

Määritelmä

Käyttötarkoitus

Käyttökate

Liikevoitto (-tappio) ennen poistoja ja arvonalentumisia

Käyttökate on Konsernin tuloksellisuutta osoittava mittari.

 

Rahavarat ja lyhytaikaiset rahastosijoitukset

Rahavarat ja tilapäisesti sijoitetut likvidit varat

Rahavarat ja lyhytaikaiset rahastosijoitukset kuvaavat yhtiön likvidejä̈ varoja.

Uusien pilottiasiakkaiden lukumäärä

Uusien tehdaspilottivaiheessa olevien asiakkaiden määrä tilikauden aikana.

Tunnusluku kuvaa yhtiön myyntiprosessin tehdaspilottivaiheessa olevia uusia asiakkaita tilikauden aikana.

 

 

 

Betolar - Liiketoimintakatsaus Q1 2023