Lehdistötiedotteet

Betolar nopeuttaa kaivosteollisuuden ratkaisujensa kaupallistamista

1.11.2023

Lehdistötiedote
1.11.2023, Levi

Betolar nopeuttaa kaivosteollisuuden ratkaisujensa kaupallistamista

Betolar nopeuttaa rakennusmateriaaliteknologisten menetelmiensä kaupallista hyödyntämistä kaivosteollisuudessa, jossa syntyy suuria määriä nykyisin hyödyntämättömiä sivuvirtamateriaaleja. Betolar on liittynyt kaivosalan etujärjestö Mining Finlandin jäseneksi.

”Kaivosteollisuuden sivuvirroissa on hyödynnettävänä valtava potentiaali, jolla on merkittävä kaupallinen arvo. Teknologiamme avulla sivuvirtoja voidaan käyttää betonin side- ja runkoaineena, mikä vähentää muun muassa sementin käyttöä ja sen kielteisiä ilmastovaikutuksia”, Betolarin kaivosliiketoiminnan kehitysjohtaja Pasi Karekivi sanoi Fennoscandian Exploration and Mining -konferenssissa Levillä.

Betolarin betoniteollisuuteen kehittämillä ja patentoimilla ratkaisuilla sivuvirtamateriaaleja tullaan hyödyntämään kaivosteollisuuden suurten massojen rakenteissa. Betolarin ratkaisua käytettäessä voidaan sementin käyttö korvata kaivosten rakenteissa suurimmalta osaltaan tai kokonaan. Kaatopaikkojen sijaan taloudellisesti hyödyttömätkin sivuvirrat voidaan käyttää maaperän ja rikastushiekan stabilointiin turvallisesti.

Norjan uusi mineraaliteollisuuden strategia näyttää suuntaa pohjoismaiselle ja eurooppalaiselle sääntelylle. Strategian tavoitteena on nopeuttaa mineraaliteollisuuden ratkaisujen käyttöönottoa. Norjan hallituksen linjausten mukaan mineraaliteollisuuden on edistettävä kiertotaloutta lisäämällä resurssien käyttöä ja vähentämällä loppusijoitustarve minimiin. Suomessakin hallitusohjelmaan on kirjattu, että Suomelle luodaan mineraalistrategia.

Kaivosteollisuuden sivuvirrat korvaavat sementtiä

Rakentamisen CO2-päästöistä merkittävä osa muodostuu sementin valmistuksesta. Betonirakenteiden kasvavan käytön myötä sementin tarve kasvaisi kiihtyvällä tahdilla ilman vaihtoehtoisia sideaineita. Betolarin ratkaisuilla kaivos- ja metalliteollisuuden sivuvirroista voidaan jalostaa sementin korvaajia.

Sivuvirtamateriaalien käyttö sementin sijasta nostaa merkittävästi niiden kysyntää. Nykykulutuksella sementin korvaaminen edellyttäisi vuosittain neljä miljardia tonnia sivuvirtamateriaaleja globaalisti.

”Standardoituja sivuvirtamateriaaleja masuunikuonaa ja lentotuhkaa on kuitenkin saatavilla yhteensä vain noin neljännes sementin korvaamiseen tarvittavista määristä. Siksi on löydettävä uusia sivuvirtalähteitä. Tämän lisäksi masuunikuonan ja lentotuhkan saatavuus vähenee lähitulevaisuudessa merkittävästi vihreän siirtymän seurauksena”, Karekivi toteaa.

Betolarissa tehdään laajaa digitaalisia ratkaisuja hyödyntävää sivuvirtamateriaalien tutkimusta uusien sementtiä korvaavien sideaineiden löytämiseksi ja standardoimiseksi rakentamisen käyttöön.

”Hyödyt ovat moninkertaiset, sillä kaivosteollisuuden sivuvirtamateriaalien avulla betonia voidaan valmistaa ilman sementtiä. Nykyisin jätteeksi päätyville sivuvirroille muodostuu näin kaupallista arvoa, sillä niitä voidaan hyödyntää sekä sideaineina että runkoaineina.”

Betolarin patentoitu ratkaisu parantaa kaivosjätteiden turvallista läjittämistä

Materiaaliteknologiayhtiönä Betolar kehittää uusia innovatiivisia menetelmiä, kuten arvojakeiden talteenottomenetelmiä sekä menetelmiä sivuvirran laadun parantamiseksi.

Betolarille myönnettiin viime vuonna patentti, joka koskee menetelmää ja järjestelyä jätemateriaalin käsittelemiseksi sekä muuntamiseksi lujittuvaksi sideaineeksi. Sideaine voidaan menetelmän avulla hyödyntää kaupallisesti. Nykyisellään kustannuksia aiheuttavalle jätemateriaalille muodostuu näin arvoa.

Kaivosteollisuudessa, metallien talteenotossa ja rikastamisessa syntyy globaalisti valtavia määriä metallipitoisia jätevesiä, lietteitä ja sakkoja, joiden käsittely on monin tavoin hankalaa ja ympäristöturvallisuuden kannalta riskialtista. Jätemateriaalien käsittely ja säilytys edellyttävät kaivosalueilla massiivisia altaita, joihin sisältyy merkittävä vuotoriski.

Nestemäisten ja lietemäisten jätemateriaalien sijoittamisesta altaisiin syntyy kustannuksia altaiden koko elinkaaren ajalta. Varastointi edellyttää mittavia investointeja altaisiin sekä jatkuvaa altaiden kunnon seurantaa ja ylläpitoa.

Betolarin menetelmässä jätemateriaali, kuten kipsisakka, muuttuu reaktiiviseksi ja lujittuvaksi sideaineeksi, jonka avulla voidaan kovettaa ja stabiloida loppusijoitettavaa jätemateriaalia kustannustehokkaasti. Taloudelliset hyödyt syntyvät altaisiin sitoutuvien investointien ja ylläpitokustannusten vähentymisestä. Lisäksi kaivoksen ympäristöturvallisuus sekä veden- ja pölynhallinta tehostuvat huomattavasti.

”Tarkoituksenamme on käsitellä kaivosteollisuudessa syntyviä jätevesiä, lietteitä ja sakkoja. Jätemateriaaleja voidaan käsiteltyinä hyödyntää kaivosalueiden erilaisissa rakennusteknisissä sovellutuksissa sekä maaperän ja rikastushiekan stabiloinnissa ilman sementtiä. Kaivosjätteitä voidaan varastoida säästäen tilaa ja kustannuksia. Ennen kaikkea se on ympäristön kannalta turvallisempaa”, Pasi Karekivi kertoo.

Betolar osaksi globaalia kaivosteollisuuden arvoketjua

Betolar on kehittänyt sementittömiä tai vähäsementtisiä rakennusmateriaaliteknologian ratkaisuja erilaisiin valmisvalettuihin betonituotteisiin pihakivistä ontelolaattoihin. Kaivosteollisuuden ratkaisut laajentavat yhtiön tarjontaa merkittävästi ja mahdollistavat kaivosten sivuvirtojen hyödyntämisen siirryttäessä lineaaritaloudesta kiertotalouteen.

Kaivosteollisuuden saadessa merkittävämmän roolin Betolarin liiketoiminnassa yhtiö on liittynyt alan etujärjestön Mining Finlandin jäseneksi.

”Kaivosteollisuuden huipputeknologioiden, palveluiden ja koulutusviennin avulla jäsenemme pystyvät tarjoamaan koko kaivosteollisuuden arvoketjun tarpeisiin laajan vientiosaamisen. Näemme Betolarin huippuosaamisella olevan merkittävä vientipotentiaali globaalissa kaivosteollisuudessa”, Mining Finlandin toimitusjohtaja Lasse Moilanen arvioi.

Betolar Oyj
Viestintä

 

Lisätietoja

Pasi Karekivi, kaivosliiketoiminnan kehitysjohtaja, pasi.karekivi@betolar.com, +358 40 728 3802

Martta Valkola, Head of Marketing and Communications, martta.valkola@betolar.com, +358 40 5471981

Betolarin ratkaisut kaivosteollisuudelle https://www.betolar.com/fi/kaivosteollisuuden-ratkaisut

 

Tietoa Betolarista

Betolar Oyj on suomalainen materiaaliteknologiayritys, joka tarjoaa kestävän ja vähähiilisen betonin tuotannon Geoprime-ratkaisulla. Ratkaisulla muunnetaan teollisuuden sivuvirtoja sementin korvikkeeksi.

Betolarin tekoälyä hyödyntävä innovaatio voi vähentää huomattavasti sementin käytöstä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä optimoimalla olemassa olevia valmistusprosesseja, tukemalla ratkaisukehitystä kehittyneellä analytiikalla ja luomalla globaaleita markkinoita sivuvirroille. Betolarin missiona on auttaa vähentämään CO2-päästöjä ja neitseellisten luonnonvarojen käyttöä. Vuonna 2016 perustettu Betolar on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja yrityksen kotipaikka on Kannonkoskella.

www.betolar.com