Uutiset

Betolarin strateginen painotus kaivosratkaisuihin tuottaa tulosta

Betolar

8.3.2024

Betolarin strateginen painotus kaivosteollisuuden liiketoimintamahdollisuuksiin etenee. Yhtiö on sopinut kahden kaivosyhtiön kanssa kaupallisista toimeksiannoista, joissa analysoidaan mahdollisuuksia ja luodaan ratkaisuja kaivosten vähäpäästöisyyteen ja jätteettömyyteen. Kohteina olevia kaivoksia ei vielä tässä vaiheessa julkisteta.

”Nyt sovitut hankkeet osoittavat kasvavan tarpeen kaivos- ja rakennusteollisuuden kestävän kehityksen ratkaisuille. Teknologiaamme hyödyntäen luodaan ratkaisuja, joilla muun muassa kaivostoiminnan sivuvirtoja voidaan käyttää side- ja runkoaineena betonirakentamisessa sekä kaivoskäytävien pastatäytöissä. Siten vähennetään sementin käytön kielteisiä ilmastovaikutuksia”, Betolarin kaupallinen johtaja Ville Voipio toteaa.

Käynnissä olevissa tutkimushankkeissa selvitetään mahdollisuudet vähentää kaivosten ympäristövaikutuksia sekä sivuvirtamateriaalien kaupallinen hyödynnettävyys. Kutakin sivuvirtaa varten luodaan reseptiikka, joka mahdollistaa niiden käytön esimerkiksi betonin sideaineena. Taloudellisesti hyödyttömätkin sivuvirrat voidaan käyttää maaperän ja rikastushiekan stabilointiin turvallisesti.

Sivuvirtamateriaalien kasvava tarve hyödyttää Betolaria

Sivuvirtamateriaalien käyttö sementin sijasta nostaa merkittävästi niiden kysyntää. Nykykulutuksella sementin korvaaminen edellyttäisi vuosittain neljä miljardia tonnia sivuvirtamateriaaleja globaalisti. Standardoituja sivuvirtamateriaaleja masuunikuonaa ja lentotuhkaa on saatavilla yhteensä vain noin neljännes sementin korvaamiseen tarvittavista määristä.

Tämän lisäksi masuunikuonan ja lentotuhkan saatavuus vähenee lähitulevaisuudessa merkittävästi vihreän siirtymän seurauksena. Siksi on löydettävä uusia sivuvirtalähteitä. Tarpeen voimakkaan kasvun vuoksi ja Betolarin kehittämien ratkaisujen ansiosta yhtiö on suunnannut strategista painopistettään kaivosteollisuuden liiketoimintamahdollisuuksiin.

”Kaivostoimialan vihreän siirtymän edellyttämä materiaalien kasvava tarve ja kysyntä luovat uusille tuoteryhmillemme uusia globaaleja markkinoita. Kykymme analysoida kaivosteollisuuden sivuvirtoja sekä luoda kaivosyhtiöille kiertotalousratkaisuja laajentaa tarjontaamme nopeasti. Kysynnän kasvu ja ratkaisujemme toimivuus vahvistavat kasvutarinaamme”, Voipio sanoo.

Sivuvirtatutkimukselle on tilausta rakennusteollisuudessa

Betolar solmi loppuvuodesta 2023 yhteistyösopimuksen Metson kanssa. Yhteistyön puitteissa Betolarin sivuvirtaosaamista tarjotaan Metson litiumprosesseja käyttäville asiakkaille. Betolarin ratkaisujen avulla kaivokset voivat pienentää hiididioksidipäästöjään, säästää neitseellisiä luonnonvaroja sekä pyrkiä kaivosten jätteettömyyteen.

"Jo saadut toimeksiannot osoittavat selvästi, että rakennus- ja kaivosteollisuudessa tarvitaan kipeästi uusia, kiertotalouteen perustuvia, vähähiilisiä ratkaisuja. Näemme nyt kestävään kaivos- ja rakennusteollisuuteen kohdistuvan paineen, joka kasvattaa patentoitujen ja kaupallistettujen ratkaisujemme kysyntää. Tällä hetkellä jätteeksi päätyvistä sivuvirroista voidaan tehdä kaupallisesti arvokkaita raaka-aineita ja siten pienentää kaivosteollisuuden jätekuormaa", Voipio sanoo.

Kestävät ratkaisut palauttavat kaivosteollisuutta takaisin Eurooppaan

Teollisuutta on ulosliputettu EU-maista viime vuosikymmeninä edullisempien tuotantokustannusten maihin, erityisesti Aasiaan. Globaali hiilijalanjälki ei ole välttämättä pienentynyt, vaikka EU:n hiilitase onkin parantunut. Ulosliputuksen myötä erityisesti kaivosteollisuus on vähentynyt Euroopassa.

Uusi, vihreän siirtymän teknologia mahdollistaa nyt kuitenkin aiempaa kestävämmät ratkaisut, kuten kaivosten jätteettömyyden ja vähäpäästöisyyden. Ne hyödyttävät ilmastotyötä kaikissa maanosissa, mutta kaivosteollisuuden vihreä siirtymä on kannustanut teollisuudenalaa palamaan takaisin Eurooppaan.

”Pohjoismaat ovat Euroopan kaivosteollisuuden mallimaita kestävän kaivosteollisuuden kaupallisessa kehittämisessä. Me haluamme tuoda oman osaamisemme kaivosyhtiöiden käyttöön, jotta vihreälle siirtymälle kriittiset metallit voidaan tuottaa turvallisesti ja kestävästi kaivannaisteollisuudessa”, Voipio toteaa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä artikkeleista

View all articles

Haluatko tuottaa vähähiilisiä betonituotteita? 

Ota yhteyttä niin kerromme lisää.